Notulen bestuursvergadering 06-06-2016

Aanwezig: Johan, Steven en Hedde
Afwezig: Ruud en Martin

De notulen van 2 mei jl. worden akkoord bevonden.
Johan stelt de navolgende agendapunten voor en Hedde notuleert.

Ken je buren
Door afwezigheid van een van de commissieleden wordt de aanvankelijke datum in juli opgeschoven naar zaterdag 3 september en wel in de P.C. Hooftstraat voor haar bewoners, vanaf 16.00 uur.

WhatsApp groep
Steven heeft de bewoners die op de startvergadering van 18 mei jl. aanwezig waren via e-mail bericht. Diegenen die niet aanwezig waren worden na afstemming met Richard Duits gemaild.
Er wordt voorgesteld door de Gemeente om 2 bordjes te plaatsen in de wijk. Hedde gaat nog op onderzoek uit en bericht de andere commissieleden wat nog eventueel aanvullende plekken kunnen zijn.
Op de volgende vergadering die zal zijn op dinsdag 5 juli zullen we tevens verder afstemmen over een wervingsactie.

Nadere invulling website
Ruud zal gevraagd worden Buurtsignalering in te vullen.
Steven zal bij het kopje nieuws Arnold vragen de opstart WhatsApp-groep aan te geven en
Hedde zal Ken je Buren 3 september aangeven.
Steven stelt voor als vast agendapunt van onze commissievergaderingen ‘Actualisering website’ op te nemen.

Speeltuin Kortelaan (aanpassing i.v.m. realisatie bouwplan Zwanenburg)
Steven is recent bij een bespreking geweest en vertelt dat er een nieuw laag hek komt aan de Driehoekslaan en Kortelaan, dat de bestaande randbegroeiing geheel wordt weggehaald, dat wordt gewacht met nadere invulling (wel toezegging) van die begroeiing, dat er een speeltoestel wordt vervangen, dat het hoge hek van groen wordt voorzien en dat er 2 ingangen komen, bij de Kortelaan en vanuit Zwanenburg.
Hedde brengt nog in of het toegezegde trottoir langs de Driehoekslaan tot aan de Kortelaan binnen het gebied Zwanenburg is zeker gesteld om veilig vanuit De Dichterswijk of elders de speeltuin te bereiken. Steven vraagt in een e-mail aan de Gemeente of dit zo is.

Rondvraag
Johan controleert nog bij de Gemeente of onze commissie en onze website op de website van de Gemeente juist zijn weergegeven. Johan neemt nog contact op met Arnold over het e-mailverkeer van onze Gmail-account.

De volgende vergadering zal zijn op dinsdag 5 juli.