Privacyverklaring Zogwetering, Dichters & Lanen

laatste wijziging: 30 april 2021

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
Hoewel het niet duidelijk is of de AVG van toepassing is op wijkcommissies, heeft de wijkcommissie Zogwetering, Dichters & Lanen te Maarssen toch een privacyverklaring opgesteld, zonder daarmee te erkennen dat de AVG van toepassing is. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn gegevens als naam, adres, leeftijd. Als (een combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens.

De wijkcommissie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres*
 • Telefoonnummer*
 • E-mail

* adres en telefoonnummer worden alleen gevraagd aan deelnemers aan de WhatsApp Buurtpreventie.

Van wie verwerkt de wijkcommissie persoonsgegevens?
Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:

 • een contactformulier op onze website invult*, of
 • je aanmeldt voor de WhatsApp Buurtpreventie

* alleen van bewoners van de wijk Zogwetering, Dichters en Lanen

Hoe verwerkt de wijkcommissie persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden bewaard in de ‘cloud’, d.w.z. bij een webhosting-partij (in dit geval One.com). In de verwerkersovereenkomst met deze partij wordt gegarandeerd dat zij, binnen de haar beschikbare technische mogelijkheden, het systeem zal vrijwaren van hacking en virussen.

Waarvoor verwerkt de wijkcommissie persoonsgegevens?
Als je nieuwsbrieven van ons wilt ontvangen of wilt deelnemen aan de WhatsApp Buurtpreventie hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij je de nieuwsbrieven per e-mail sturen of je deelname aan de WhatsApp-groep administreren.

Verwerkt de wijkcommissie ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. De wijkcommissie verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Na opzegging van de nieuwsbrief (d.m.v. de link onderaan de e-mails of door invulling van het contactformulier op de website), of na beëindiging van deelname aan de WhatsApp-groep verwijderen wij de persoonsgegevens binnen 3 weken, inclusief de back-ups, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt waarvoor de gegevens langer bewaard moeten worden.

Uitwisseling van persoonsgegevens
De webcommissie wisselt geen persoonsgegevens met externe partijen uit, tenzij hiervoor tevoren uitdrukkelijk toestemming is gevraagd aan de betrokkenen.

Welke rechten heb ik als bewoner?
De rechten die je hebt met betrekking tot de AVG worden uitgebreid beschreven op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen
Wil je van een recht gebruik maken dan kun je contact opnemen met bestuur@zogweteringdichtersenlanen.nl.

De belangrijkste rechten zijn:

 • Dataportabiliteit: De wijkcommissie verstrekt je op verzoek alle gegevens die over je bij haar bekend zijn, zoals persoonsgegevens en de teksten van de ingevulde contactformulieren. Deze gegevens worden in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat verstrekt.
 • Vergetelheid: Als je aangeeft niet langer gebruik te willen maken van de elektronische nieuwsbriefvoorziening of van de WhatsApp-groep verwijderen wij al je persoonsgegevens uit onze systemen binnen 3 weken, onder de voorwaarden die hiervoor beschreven staan onder het hoofdje ‘Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?’
 • Inzage: Alle persoonsgegevens die over je bij ons bekend zijn kun je bij ons opvragen; deze worden je dan op korte termijn maar in ieder geval binnen 3 weken per e-mail toegestuurd.
 • Rectificatie en aanvulling: Als de gegevens die over jou bij ons bekend zijn, niet correct of onvolledig zijn, zullen wij deze op je verzoek terstond aanpassen.
 • Bezwaar maken: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.
 • Klachten: Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Grondslag van de verwerking (juridische basis)
Als de AVG voor de wijkcommissie van toepassing is mag de wijkcommissie niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Zij moet daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kent 6 grondslagen (zie ook https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/mag-u-persoonsgegevens-verwerken). De gegevensverwerking moet gebaseerd worden op minimaal één van deze grondslagen. De wijkcommissie baseert de gegevensverwerking op de volgende grondslag:

 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Wijzigingen privacy-beleid
De wijkcommissie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-beleid; in zulke gevallen wordt dit op de website www.zogweteringdichtersenlanen.nl kenbaar gemaakt. We raden je daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig hier te bekijken.