Notulen bestuursvergadering 06-09-2016

Aanwezig: Ruud, Johan en Hedde en als gast Arnold Crone
Afwezig: Martin en Steven

De notulen van 11 juli jl. worden akkoord bevonden.
Het agendavoorstel van Ruud wordt overgenomen en Hedde notuleert.

Stand van zaken website
Johan en Steven worden wederom gevraagd hun persoonlijke motivatie te redigeren en in te dienen. Ruud zal nog een tekst over buurtsignalering aanleveren.
De kopjes wijken/nieuws en ontwikkelingen dienen nog te worden ingevuld, als ook de (zakelijke) dienstverlening.
Bij het forum is het aan te bevelen dat wij in maximaal 2 zinnen aangeven wat de bedoeling is. Steven wordt gevraagd dit aan te leveren voor verkeersveiligheid en Ruud voor veiligheid en speelbeleid alsook voor de nieuwe naam: bewoners voor bewoners.
Arnold zal ons nog uiteenzetten hoe het zit met de email-adressen en of er één automatisch is gekoppeld aan ons privé e-mails opdat wij geen belangrijke berichten gaan missen.

WhatsApp groep
Geen nader nieuws. Ruud neemt contact op met Steven.

Nadere invulling website
Ruud zal gevraagd worden Buurtsignalering in te vullen.
Steven zal bij het kopje nieuws Arnold vragen de opstart WhatsApp-groep aan te geven en
Hedde zal Ken je Buren 3 september aangeven.
Steven stelt voor als vast agendapunt van onze commissievergaderingen ‘Actualisering website’ op te nemen.

Ken je Buren in de P.C. Hooftstraat
Opkomst was gering maar het initiatief werd zeer op prijs gesteld.
Na beraad wordt besloten er altijd 2 per jaar te houden, één eind mei en de andere begin september. De volgende is die per eind mei 2017.

Signaleringsteams
Nog niet alle groepen zijn compleet. We hebben dringend aanvulling nodig.

Speeltuin Kortelaan
Ruud vraagt aandacht voor de haalbaarheid van sponsoren. Te denken valt aan hoveniersbedrijven ter plaatse en bedrijven die speeltuintoestellen leveren.
Een ieder denkt nog even na over andere alternatieven en actievoorstellen.

Zwanenburg, bijeenkomst 13 september a.s.
Ruud en Johan gaan daar heen om te volgen hoe het proces verloopt en of de belangen van bewoners voldoende worden gediend.

Algemene wijkavond 25 oktober 2016
Er is nog te weinig tijd over om hier nu een besluit te nemen over de agenda.
We kunnen en zullen laten zien wat we allemaal hebben gedaan dit jaar in maximaal een half uur maar je zult ook een aandachtstrekker moeten hebben. Geopperd wordt om de burgemeester te vragen of de directeur van Maria Dommer; het zou ook kunnen gaan over zorg, over wonen, functioneren sociale wijkteams, of over tuinaanleg, over besteding gereserveerde middelen vanuit de overdracht van taken van Rijk naar Gemeente.
Maandag 12 september om 20.00 uur praten we hierover verder bij Johan.