Notulen bestuursvergadering 06-10-2016

Aanwezig: Hedde, Johan, Steven, Ruud en Arnold (website beheerder)
Afwezig:

Het agendavoorstel van Ruud is akkoord.

Notulen 26 september 2016
Deze worden onder dankzegging aan Johan geaccordeerd. Hedde notuleert deze avond.

Naar aanleiding van de notulen:
We spreken nog nader over de vacatures van 2 bestuursleden namens Zogwetering en Dichters.
Johan zal een tekst maken voor een bericht via ons mailbestand en voor plaatsing op de Website.
Op voorstel van Steven zal er tevens een werving uitgaan in dit bericht om initiatieven naar voren te brengen ter verbetering leefbaarheid. Johan en Steven stemmen dit nader met elkaar af.

Voorbereiding wijkavond 25 oktober a.s.
Hedde heeft de Vondel met beamer en scherm definitief ingehuurd en controleert dit nog maandag 10 oktober.
Ruud neemt nog nader contact op met wijkagent Richard Duits om zijn verhaal te kunnen houden nu hijzelf jammer genoeg er niet bij kan zijn.
Ruud en Johan hebben maandagmiddag 10 oktober om 13.00 uur een afstemming met de heer Appeldoorn, directeur van Huize Maria Dommer, om zijn inbreng die avond door te nemen en mogelijk mede vorm te geven. Mogelijk zal Connie ….. er ook bij zijn om te vertellen over sociale hulpteams en het project dement talent. Hedde zal een attentie kopen voor de heer Appeldoorn.
Ruud zal een praatje houden over wat er allemaal is gepasseerd de laatste 12 maanden zoals: beplanting, speeltuin Kortelaan, Opschoondag, tot stand komen website, ken je buren P.C. Hooftstraat, IJsbaan en Zwanenburg.
Steven maakt vóór zondagavond een opzet voor de flyer en Ruud zal dit completeren. Hedde zal maandagavond afstemmen met Ruud en dinsdagmorgen de opdracht geven aan Multi Copy. Arnold zal vanwege Steven’s verblijf in het buitenland diens wijk lopen; allen uiterlijk woensdagavond 12 oktober.

Leefbaarheidsbudget 2017 (2 voetbaldoelen voor nieuwe inrichting speeltuin Kortelaan)
Aanvraag is door Ruud met het formulier voor 1 oktober ingediend bij team Gebiedsgericht werken en Wieke van Mourik en Nanda Bader zijn geïnformeerd.

De volgende commissievergaderingen zullen zijn op maandag 7 november (Ruud is er dan niet en Johan maakt agenda met als agendapunt o.m. voorbereiding kerstgroet aan bedrijven in onze wijk en vrijkaartjes IJsbaan) en dinsdag 13 december.