Notulen bestuursvergadering 18-04-2017

Aanwezig: Hedde, Johan, Steven, Ruud en Arnold
Gasten: Barbara Bekhof en Piet van Beek

Johan notuleert

Gesprek met Barbara Bekhof, gemeente Stichtse Vecht
Doordat het klimaat verandert moet er rekening mee worden gehouden dat er vaker hevige regenbuien zullen vallen. Het rioolsysteem kan al dat water niet verwerken. Het is ook geen optie om het rioolsysteem hierop aan te passen. De hoeveelheden zijn daarvoor veel te groot. Daarom zal er naar andere oplossingen moeten worden gezocht. Dit kan inhouden dat het regenwater niet meer op het riool geloosd mag worden.
Barbara Bekhof houdt zich binnen de gemeente met deze problematiek bezig. Dit lijkt ons een goed onderwerp om tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de wijk op de agenda te plaatsen. Barbara wil daar graag aan mee werken.

Gesprek met Piet van Beek
Piet heeft het initiatief genomen om te komen tot een werkgroep die buren informeert over de komst van statushouders in hun straat. Hiervoor heeft hij al contact opgenomen met de stichting Welzijn Stichtse Vecht. De werkgroep kan als onderdeel van de wijkcommissie functioneren. Hedde geeft aan dat hij hieraan wil deelnemen. We spreken af dat we met Piet hierover verder praten hoe dit geregeld kan worden.

Notulen van de vorige vergadering
Notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Opschoondag
De opkomst van vrijwilligers was niet zo hoog als vorig jaar. Dit is mogelijk veroorzaakt doordat we geen flyers hebben verspreid. Volgend jaar eventueel selectief gaan flyeren. Dit in verband met de kosten.
De hoeveelheid zwerfvuil in de wijk viel mee.

Veilig verkeer
Geen nieuws

Bedrijven in de wijk
Er zijn 4 reacties binnen gekomen van bedrijven die op de website komen te staan. Mogelijk zijn er veel slapende bv’s in de wijk.

Rondvraag
Het is de bedoeling om een Ken je buren in juni te organiseren voor de Diependaalsedijk en aanliggende lanen.

Volgende vergadering maandag 15 mei 2017.