Notulen bestuursvergadering 18-12-2017

Aanwezig: Arnold, Hedde(later), Johan, Ruud en Steven
Afwezig:

Johan notuleert

Notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.

Mededelingen
Wij hebben bericht van de gemeente ontvangen dat de offerte voor een hek bij een speelplaats in de Zogwetering binnen is. Wij gaan aan Willemijn Luchtenbelt vragen of we ook over het vervolg geïnformeerd worden.
In de speelplaats bij de Kortelaan zijn erg kleine doelen geïnstalleerd. De gemeente gaat later evalueren of ze voldoen.

Maarsen On Ice
Op 27 december bieden we de kinderen uit de wijk een schaatsmiddag aan. Aanmelden kan via de website. Steven kijkt ook nog op Facebook en verstuurt vandaar een mail met de uitnodiging.
Arnold zal aanwezig zijn bij een geluidsmeting uitgevoerd door een deskundige in opdracht van de gemeente. Bij de eerste afspraak ging deze meting niet door en er zijn nu data doorgegeven voor een nieuwe afspraak.
Ook besluiten we om voor ca. € 40,- zelf een geluidmeter te kopen.

Commissie vergadering over verkeer op het Zandpad
Het is de bedoeling om het Zandpad in de ochtenduren voor het gemotoriseerd verkeer af te sluiten. Dit om het Zandpad voor schoolgaande fietsers veiliger te maken. Er is nog niet besloten tussen welke tijdstippen op de weg geen gemotoriseerd verkeer mag rijden.
Ruud gaat naar de raadsvergadering van 19 december waarop verder gesproken wordt over het Zandpad.
Basisschool de Klaroen heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de verkeersveiligheid van schoolgaande kinderen. Wij gaan naar dat rapport vragen. Voor de verkeersveiligheid op de Driehoekslaan en Plesmanlaan zullen snelheidsbeperkende maatregelen genomen worden.

Red een leven in de buurt
Ruud gaat contact opnemen met Ronald Sies over hoe de organisatie hiervan aangepakt kan worden. In de wijk Oostwaard is een organisatie actief waarvan de deelnemers bevoegd zijn om te reanimeren met een AED apparaat. Dit is mogelijk na het volgen van een opleiding hiervoor, met daarna opfriscursussen. Het lijkt ons zinvol om ook in onze wijk zo’n organisatie te hebben. Dit zal dan ook het onderwerp van de komende wijkbijeenkomst zijn.

Wijkbijeenkomst Zeehelden en Staatslieden
De wijkcommissie van de wijk Zeehelden en staatslieden heeft een verzoek aan andere wijkcommissies gedaan om een gezamenlijke wijkbijeenkomst te houden.
Wij gaan niet in op dit verzoek; hierdoor kan de bijeenkomst veel te groot worden en we willen een onderwerp hebben dat voor de wijk van belang is.

WhatsApp-groep
In de Zogwetering is overlast van jongeren geweest. Dit is buiten de WhatsApp-groep om geregeld.
Arnold gaat Steven een update van de deelnemers geven. Zij krijgen bericht dat de WhatsApp-groep nog steeds bestaat.

Volgende vergadering: 12 februari 2018.