Notulen bestuursvergadering 26-09-2016

Aanwezig: Hedde, Johan, Steven en Ruud
Afwezig:

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
Johan notuleert.

Samenstelling bestuur
Martin heeft te kennen gegeven dat hij door zijn drukke werkzaamheden niet meer in staat is om in het bestuur van de wijkcommissie zitting te hebben en stelt daarom zijn functie beschikbaar. Er moet dus naar een nieuwe kandidaat gezocht worden. Voor het vinden van een opvolger van Martin willen we ons zo breed mogelijk oriënteren. Wij willen dat de wijkcommissie een goede afspiegeling van de bewoners van de wijk is. Er is al wel voldaan aan een goede vertegenwoordiging van leden uit de diverse delen van de wijk. Maar het lijkt ons ook van belang dat er vrouwen zitting hebben in de wijkcommissie. Hiervoor zullen we via een email en in de flyer van de wijkavond een oproep doen.

Leefbaarheidsbudget
Bewonersorganisaties kunnen een beroep doen op het leefbaarheidsbudget van de gemeente om geld te krijgen voor een fysiek of sociaal doel. Dit doel moet dan wel goedgekeurd worden. Vorig jaar hebben we hiermee plantjes kunnen aanschaffen, die zijn uitgezet in de bermen van de Diependaalsedijk. Voor dit jaar willen we proberen geld te krijgen voor doelen op het voetbalveld van de speeltuin aan de Kortelaan.

Nadere invulling website
Ruud zal gevraagd worden Buurtsignalering in te vullen.
Steven zal bij het kopje nieuws Arnold vragen de opstart WhatsApp-groep aan te geven en
Hedde zal Ken je Buren 3 september aangeven.
Steven stelt voor als vast agendapunt van onze commissievergaderingen ‘Actualisering website’ op te nemen.

Zwanenburg
Er is een inloopavond geweest voor omwonenden om informatie te krijgen het bouwproject Zwanenburg. Zoals het er nu uitziet beginnen de werkzaamheden in november.

WhatsApp groep
Er hebben zich nu 53 mensen aangemeld voor de WhatsApp groep. Dit aantal mag nog groter worden.

Wijkavond
Wijkagent Richard Duits kan niet op 25 oktober aanwezig zijn. Er gaat gekeken worden of hij wel op 27 oktober kan, maar dan moeten we ook naar een andere locatie dan De Vondel uitwijken.
We hebben nog geen reactie gehad van de directeur van Maria Dommer om een praatje op de wijkavond te komen houden. Hedde zal nog contact met hem opnemen.
Steven gaat het ontwerp van de flyer maken.

Volgende vergadering donderdag 6 oktober bij Johan om 20.00 uur