Notulen bestuursvergadering 02-05-2016

Notulen

Aanwezig: Ruud, Johan, Steven en Hedde
Afwezig: Martin

Hedde notuleert

Agenda
Met het agendavoorstel van Ruud wordt ingestemd.

Notulen 4 april 2016
De notulen van deze vergadering, opgemaakt door Johan, zijn akkoord.

Opstarten WhatsApp-groep
De opstartvergadering op 18 mei in de Vondel is vastgelegd met beamer en scherm. Richard Duits onze wijkagent zullen dan een presentatie verzorgen. Johan zal Suzanne van de What’s app groep Maarssenbroek nog uitnodigen. Steven stuurt deze week een uitnodiging aan diegenen die belangstelling hebben getoond met een toelichting.

Stand van zaken website
Steven zal inventariseren wat nog kan worden ingevuld en zal een ieder vragen elk een onderdeel te verzorgen.

Uitnodiging coördinatorenoverleg wijksignalering 26 mei 2016
Het tijdstip is van 19.30 tot 21.00 uur, locatie is het Politiebureau en Ruud en Hedde gaan er naar toe.

Evaluatie Maarssen on Ice
Ruud heeft ons reeds zijn verslag met een vertegenwoordiger van de Gemeente toegestuurd. Wij volgen het herstel van de grasmat deze maand en blijven aandacht vragen voor schaats-gerelateerde activiteiten en minder horeca en zeker geen uitbreiding hiervan.

Kom er bij Maarssen-Dorp
Wij hebben ons afgemeld om zitting te blijven nemen in deze klankbordgroep omdat onze doelstelling anders gericht is.

Project Zwanenburg
Voor zover ons bekend gaat de bouw binnenkort van start. Steven woont het overleg bij op 30 mei omtrent de aanpassing van de nabijgelegen speeltuin Kortelaan.

Speelbeleid Stichtse Vecht
Voor ons pas van belang in dit najaar. Steven volgt dit.

Harmonieplein
Dit is een van de uitwerkingen van het Dorps Ontwikkelingsplan wat niet exclusief onze wijk aangaat. Hedde heeft zich aangemeld voor de nieuwsbrief die De Gemeente verspreidt.

Ken je Buren
Er wordt besloten in de P.C. Hooftstraat weer een Ken je Buren te organiseren op zaterdagmiddag 25 juni of 2 juli.

De volgende vergadering zal zijn op 6 juni bij Johan. Ruud is dan op vakantie. Hedde zal een agenda opstellen en rondzenden.