Notulen bestuursvergadering 06-08-2018

Aanwezig: Renée, Johan, Ruud, Hedde, Steven en Arnold
Afwezig:

Hedde notuleert

Opening
Ruud opent de vergadering. De door hem opgestelde agenda wordt gevolgd.

Notulen van de vorige vergadering
De notulen van 9 juli zijn goedgekeurd.
Over het puntje samenstelling wijkcommissie wordt nog even van gedachten gewisseld, maar zoals is verwoord blijven wij streven naar een goede afspiegeling qua vertegenwoordiging.

Mededelingen
Ruud somt nog even op wat nu op de website is geplaatst zoals over de vacature, over Goudestein en over de schouw in park Goudestein.

Verwijdering obstakels fietspad Kortelaan
Ruud neemt contact hierover op met onze gebiedsregisseur en daarna met de wijkbewoner met wie wij op zijn verzoek over dit onderwerp hebben gesproken.

Afwikkelpuntjes n.a.v. “Ken je Buren” Zwanenburg
Hedde zal bij de hoekbewoner informeren over de stand van zaken zoals de vuile sloot en de voor een goede doorgang hinderlijke kastjes op het trottoir.

Ontwikkeling flyer n.a.v. “bijeenkomst sociale media”
Renée zal een concept maken dat wij kunnen gaan gebruiken ter uitreiking aan nieuwe bewoners en als achterkant van een uitnodiging.

Verkeersituatie Dr. Plesmanlaan
We willen toch serieus de mogelijkheden bezien omtrent aanpassing van wandel- en rijroute met het oog op veilig verkeer van alle gebruikers. Steven zal namens ons de gemeente benaderen om ons te laten uitnodigen om hierover in gesprek te gaan. Steven zal ook CBS De Klaroen hierover in formeren.

Ken je Buren Zogwetering zaterdagmiddag 8 september
Arnold en Steven zullen op korte termijn bezien of er voldoende ruimte is om een volleybalnet goed te kunnen plaatsen. Lukt dit niet dan zijn er wel sportieve alternatieven mogelijk. Steven zal voor enkele statafels zorgen. Hedde zorgt voor wat te drinken etc. Steven en Renée gaan flyeren in Zogwetering in de week van 21 augustus en Hedde geeft de flyers af aan Renée.
Arnold en Renée stemmen nog af over de inhoud van de flyer. Hedde zal die laten produceren. Het zijn de volgende straten: Doornhoecklaan (92) Donkerelaan (41) Suyderhoflaan (28) en Boshovenlaan (8). De aanliggende percelen aan de Diependaalsedijk en Driehoekslaan zullen ook worden geflyerd.

Voorbereiding wijkavond 13 september in de Vondel
Ruud zal zoals altijd de vergadering leiden en enkele feiten van afgelopen jaar de revue laten passeren. De presentatie “Red een leven in uw buurt” is dit jaar het hoofdthema met een op 27 september geplande cursusavond tot gevolg. Ruud heeft zich er al goed in verdiept en zal ons de komende tijd via e-mail nog op de hoogte houden. De flyer zal qua formaat en kleur mogen afwijken van die van “Ken je Buren” omdat ze gelijktijdig zullen worden bezorgd in Zogwetering e/o. Hedde zal de flyers laten produceren en verdelen. Ruud zal zijn wijk flyeren voor 21 augustus i.v.m. vakantie.

Volgende vergadering
Die zal zijn op maandag 3 september om 20.00 uur om beide activiteiten nog snel te kunnen afstemmen.
Er zal tot die tijd ook e.e.a. gemaild worden naar elkaar om af te stemmen dus volg deze berichten dagelijks en reageer per omgaande als dit kan.
Dank aan Arnold die deze avond met een voltallig bestuur in park Goudestein enkele foto’s heeft gemaakt voor plaatsing op de website.