Notulen bestuursvergadering 07-08-2017

Aanwezig: Hedde, Johan, Ruud, Steven en Arnold
Afwezig:

Johan notuleert

Notulen van de vorige vergadering
Notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.
N.a.v. de notulen:

  • De zoektocht naar nieuwe bestuursleden heeft nog geen succes gehad.
  • We maken ons zorgen of er wel een veilig trottoir komt langs de Driehoekslaan ter hoogte van project Zwanenburg. Ruud zal hierover contact opnemen met Nanda Bader.

Ken je buren, Piet van Beek
De bijeenkomst, die Piet van Beek heeft georganiseerd tussen mensen met een verblijfsstatus en hun buren, was een succes. Om verwarring te voorkomen met de Ken je buren die door de wijkcommissie wordt georganiseerd gaan we deze bijeenkomst niet aanduiden met Ken je buren.

Wijkavond
De avond wordt gehouden in het Vechtstreekmuseum. Het hoofdonderwerp is waterbestendigheid door Barbara Berkhof. Dit onderwerp is opgesplitst in vier delen: een voordracht, een demonstratie aan de hand van een watertafel, bekijken van youtube filmpjes en discussie in groepjes. Tijdens de discussie is het de bedoeling dat de aanwezigen met initiatieven komen.
Er is een nieuwe wijkagent, Yvonne Liesveld, voor Maarssen-dorp. Ruud gaat haar uitnodigen voor de wijkavond.

Ken je buren
Wordt op 23 september gehouden voor Driehoekslaan, Kortelaan en een gedeelte van de Diependaalsedijk.

WhatsApp-groep
Geen nieuws.

VVN
Steven gaat bij de gemeente vragen hoe we hier mee verder kunnen.

Bedrijven in de wijk
We gaan geen vermelding doen op onze website van bedrijven als zij daar geen prijs op stellen. Er is weinig respons op onze vraag. Velen hebben het te druk en hebben geen reclame nodig.

Rondvraag
Arnold heeft een artikel gezien in de Volkskrant over signalering van eenzaamheid. Hier gaan we een bespreekpunt van maken.

Volgende vergadering: 25 september 2017.