Notulen bestuursvergadering 07-11-2016

Aanwezig: Hedde, Johan, Steven en Renate Bikker (aspirant bestuurslid)
Afwezig: Ruud

Notulen 6 oktober 2016
Deze worden onder dankzegging aan Hedde geaccordeerd. Johan notuleert deze avond.

Extra agendapunten:
speeltuin, dienstverlening in de wijk, initiatief vanuit de wijk.

Terugblik wijkavond
De wijkavond wordt als succesvol ervaren, met een goede opkomst.
Het Vechtmuseum is een goede locatie voor de wijkavond.
De volgende zaken zijn nog aan de orde gekomen:

  • Voetpad Driehoekslaan naast speeltuin en plan Zwanenbrug. De wijkcommissie heeft al in een vroeg stadium van het plan Zwanenburg aangegeven dat er een voetpad langs de speeltuin en plan Zwanenburg moet komen. Bij de volgende vergadering over plan Zwanenburg gaan we kijken hoe het hiermee staat.
  • Verkeersveiligheid Driehoekslaan.
    Door de vele geparkeerde auto’s is de situatie voor sommige weggebruikers onoverzichtelijk en zijn voetgangers soms gedwongen van de rijbaan gebruik te maken. Het blijft goed uitkijken.
  • Voetpad Klokjeslaan
    Daar is weinig aan te doen. De bomen belemmeren een goede doorgang, het pad naast een boom is smaller en bestaat uit grit in plaats van tegels. Op de plaatsen waar wel tegels liggen, liggen deze niet vlak door de wortels van de bomen. Om deze situatie te veranderen moeten er wel erg ingrijpende maatregelen genomen worden.

Vacature bestuur
Op onze oproep voor nieuwe bestuursleden heeft Renate zich gemeld.
Zij is deze vergadering als gast aanwezig om uit te maken of dit iets voor haar is.
Aan het eind van de vergadering heeft zij aangegeven dat ze deel wil uitmaken van het bestuur. Renate heten we daarom van harte welkom in het bestuur.

Maarssen On Ice
Johan heeft op woensdag 2 november een gesprek gehad met de heer M. van de Laar, afdeling vergunningen, op het gemeentekantoor.
De aanvraag voor de vergunning van Maarssen On Ice is binnen, maar het college van B&W heeft er nog niet over beslist. Zodra de vergunning is goedgekeurd wordt deze naar ons gestuurd.
De punten waar het ons om gaat zijn parkeren en geluidsoverlast.
Dit jaar zal bekeken worden of de Klokjeslaan tussen Diependaalsedijk en Royaardslaan een parkeerverbod krijgt. Het is gebleken dat door het vele parkeren daar de doorstroming van het verkeer ernstig belemmerd wordt.
De organisatie moet in het weekend voor voldoende verkeersregelaars zorgen.
In een rondschrijven voor de omwonenden worden twee telefoonnummers genoemd om geluidsklachten door te geven. Het betreft telefoonnummers van de organisator en de gemeente. Het is gewenst om beide nummers te bellen. Het nummer van de gemeente staat erbij om een dossier op te bouwen over de geluidsoverlast.
Ook dit jaar willen we de kinderen uit de wijk weer een schaatsmiddag aanbieden. Het voorstel is om dit op zondag 18 december te doen.

Website
Komen we de volgende vergadering op terug.

Signaleringsteams
Er heeft zich iemand gemeld die overdag met een signaleringsteam meeloopt.

Extra agendapunten

  • Speeltuin. Er komt een volgende vergadering
  • Dienstverlening in de wijk. Steven zal via de Kamer van Koophandel adressen opvragen van ondernemers in de wijk. Deze willen we op de website plaatsen om er meer bekendheid aan te geven.
  • Initiatief vanuit de wijk. Dit initiatief is niet bekend bij de aanwezigen. Waarschijnlijk weet Ruud er meer van, maar hij is niet aanwezig.

De volgende commissievergadering zal zijn op dinsdag 13 december.