Notulen bestuursvergadering 09-07-2018

Aanwezig: Johan, Ruud, Hedde, Steven en Arnold
Afwezig: Renée
Gast: Jon Graven

Johan notuleert

Fietspad Kortelaan
Voor dit onderwerp is Jon Graven, bewoner van de wijk Zogwetering, aanwezig. In de wijk Zogwetering gaat de Kortelaan over in een fietspad. Bij de toegangen tot het fietspad lagen tot voor kort betonblokken. Deze zijn verwijderd en het gevolg is dat er nu af en toe auto’s op het fietspad rijden. Dit wordt ervaren als een hinderlijke, ongewenste en gevaarlijke situatie. Er is een inspraakavond met de gemeente geweest waarbij het verwijderen van de betonblokken is besproken. Voor het aanwezige bestuurslid was het niet duidelijk waar de situatie over ging. Maar we waren er wel bij betrokken. Wij zullen het probleem aankaarten bij de gebiedsregiseur.

Notulen van de vorige vergadering
De notulen van 15 mei zijn goedgekeurd.

Samenstelling wijkcommissie
Arnold treedt toe tot de wijkcommissie. Arnold was tot nu toe aanwezig bij de vergaderingen als websitemanager, deze functie zal hij blijven bekleden. Tot nu toe hadden we de functie voor een bestuurslid nog vacant, omdat we streven naar een samenstelling van de wijkcommissie die een afspiegeling van de bewoners van de wijk. Het blijkt echter erg moeilijk om dit geregeld te krijgen. Dat wil niet zeggen dat we dit niet meer nastreven, maar de commissie moet ook voltallig zijn. Vandaar deze beslissing.
Hedde deelt mee dat hij om persoonlijke redenen aan het eind van het jaar zal aftreden.

Ken je Buren Zwanenburg zaterdagmiddag 2 juni
Er was een goede opkomst. Aandachtspunten zijn een elektriciteitkast en paaltjes voor een parkeerplaats die verplaatst of verwijderd moeten worden. De gemeente is hier mee op de hoogte, maar het werk moet nog uitgevoerd worden.
Op 8 september willen we een bijeenkomst organiseren voor de Zogwetering. Hierbij gaan we kijken of we de mensen aan het sporten kunnen krijgen

Bijeenkomst sociale media
Als resultaat van de bijeenkomst over het gebruik van sociale media krijgen we een redactieteam. Het redactieteam bestaat uit Arnold en Renée. Zij gaan onder andere nadenken over een mission statement. Communicatie via Facebook is erg belangrijk.

Vergadering signaleringsteams
Het lijkt er op dat de signaleringsteams over hun hoogtepunt heen zijn. Signaleringsteams hebben tijdens rondes, zeker ’s avonds, weinig te doen. Hun rol is overgenomen door WhatsApp Buurtpreventie-groepen.

AVG
Er staat een privacy statement op onze website. Deze is gecontroleerd door een jurist.
In een volgende mailing geven we hier ook aandacht aan.

Wijkavond
De jaarlijkse wijkavond gaat over het beschikbaar krijgen en werven van vrijwilligers voor reanimatie en het bedienen van een AED. Het AED-apparaat moeten we zelf aanschaffen. Om hier geld voor te krijgen kunnen we gebruik maken van een website voor fondswerving, we moeten ca. € 1500 zien op te halen. Ruud heeft zich voor deze website aangemeld. Arnold en Ruud gaan hier een stukje voor schrijven. De eerste € 100 is al gedoneerd door een wijkbewoner.
De kosten voor het meedoen aan de cursus om een AED te kunnen bedienen bedragen € 45 per persoon. Deze kunnen door de aanvullende ziektekostenverzekering vergoed worden. Dit geldt niet voor alle verzekeraars en moet per polis bekeken worden.

Rondvraag
We moeten nog terugkomen op de verkeerssituatie bij de Klaroen. Steven gaat dit doen.
Ruud meldt dat we nog nader worden geïnformeerd over de verkeerssituatie op het Zandpad.

Volgende vergadering: 6 augustus 2018.