Notulen bestuursvergadering 1-10-2018

Aanwezig: Arnold, Johan, Ruud en Steven
Afwezig: Hedde en Renée

Johan notuleert

Opening
Ruud opent de vergadering.

Verslag en mededelingen
De notulen worden goedgekeurd.
Bakker Boekweit gaat akkoord met het plaatsen van een AED tegen zijn muur. Ook neemt hij de stroomkosten die met het in bedrijf houden van het apparaat gepaard gaan voor zijn rekening.
De paaltjes, om autoverkeer te voorkomen, op het fietspad van de Klokjeslaan zijn aangebracht.

Ken je buren
Ken je buren Zogwetering was een groot succes, er waren ca. 40 personen aanwezig. De jeugd heeft veel gebruik gemaakt van het springkussen.

Wijkavond
De opkomst van de wijkavond (op 13 september jl.) viel tegen. We moeten bekijken hoe dit verbeterd kan worden. Deelname aan de reanimatiecursus is echter goed. De eerste cursus is inmiddels geweest. Op 19 november wordt er een tweede cursus gegeven.

Fondsenwerving AED
Via e-mail en Facebook gaan we wijkgenoten vragen een bijdrage te geven voor de aanschaf van een AED. Mocht dit te weinig opleveren dan moet er mogelijk een flyer verspreid worden. Half oktober nemen we daar een beslissing over.
Ruud heeft bij andere wijkcommissies geïnformeerd hoe zij die werving hebben aangepakt. Dit heeft geen bruikbare ideeën opgeleverd.

Parkeren Kortelaan
De parkeerdruk op de Kortelaan bij de hoek met de Suyderhoflaan neemt toe. Er is ons gevraagd om te kijken wat daaraan gedaan kan worden. Arnold gaat foto’s van parkeersituaties nemen. Ruud neemt contact op met de gebiedsregisseur over eventueel te ondernemen acties.

Abonnement WhatsApp groep
Doordat het prepaid-abonnement ten behoeve van de WhatsApp-groep is verlopen, is automatisch iemand uit de groep de nieuwe beheerder geworden. Arnold en Steven gaan de nieuwe beheerder benaderen met het verzoek deze functie weer af te staan.

Penningmeesterschap
Door het vertrek van Hedde uit de wijkcommissie (eind dit jaar) komt de functie van penningmeester vacant. Johan geeft aan dat hij die functie op zich wil nemen.

Wvttk
Vervolg van de parkschouw van 4 juli. Ruud neemt contact op met de gebiedsregisseur.

In september zou een vergadering gehouden worden over plannen die men heeft met de speeltuinen. Deze vergadering is nog niet geweest.

Rondvraag
Niets voor de rondvraag.

Actielijst

  • Arnold vraagt aan Renée ondersteuning voor een bericht op Facebook voor fondsenwerving.
  • Arnold maakt foto’s parkeren op de Kortelaan / Suyderhoflaan.
  • Ruud neemt contact op met de gebiedsregisseur over parkeren op de Kortelaan / Suyderhoflaan.
  • Arnold en Steven lossen het probleem op met telefoonabonnement WhatsApp-groep.
  • Ruud neemt contact op met de gebiedsregisseur over parkschouw Goudestein.
  • Steven gaat navraag doen over plannen met betrekking tot speeltuinen.

Volgende vergadering
Op maandag 5 november om 20.00 uur.