Notulen bestuursvergadering 1 juli 2019

Aanwezig: Steven, Arnold, Johan, Ruud en Willemijn Luchtenbelt (gast)
Afwezig:

Johan notuleert

Notulen en mededelingen
Extra punten voor de vergadering: Maak van de Klokjeslaan een fietsstraat en Enquête over gebiedsgericht werken.
Er wordt nagevraagd worden hoe het zit met de status van het weiland aan de Klokjeslaan/Diependaalsedijk.
De notulen worden goedgekeurd.

Ingekomen e-mail
Er is een e-mail binnengekomen met het verzoek om van de Klokjeslaan een fietsstraat te maken. Willemijn gaat dit bij een collega navragen. De wijkcommissie neemt hier nog geen standpunt over in. Wij gaan nog een standpunt formuleren. Willemijn gaat navragen wat de gemeente hiervan vindt.

Enquête gebiedsgericht werken
Er komt een enquête over gebiedsgericht werken. Dit wordt door bureau DSP gedaan en is bedoeld om processen beter te laten lopen. Op 12 september wordt hierover een evaluatie-bijeenkomst gehouden.

Raad van State
Ruud heeft een tweede pakket van de Raad van State ontvangen over het bestemmingsplan Rondom de Vecht. Een zitting is pas volgend jaar te verwachtten.

Ken je buren (buurtborrel)
De opkomst van de buurtborrel in de Dichterswijk viel tegen, maar er zijn wel goede gesprekken gevoerd. Met name hoorden we dat Portaal woningen soms wel erg lang leeg laat staan.

Inrichting plantsoen Peerlenburg
Door personele veranderingen bij de uitvoerder staat dit op een laag pitje. Kees Lokveer is nu contactpersoon. Ruud zal Martin Tillema informeren.

Nieuwe inrichting speeltuinen
Er zijn inspraakavonden geweest, maar wat hebben die opgeleverd? Is de input wel gebruikt? In de Donkerelaan zou een nieuwe grasmat komen. Er staat nu alleen onkruid. Er zijn ook speeltoestellen voor jongere kinderen neergezet dan was afgesproken. Steven heeft de gemeente hierop aangesproken, maar niets teruggehoord. Willemijn gaat hier actie op ondernemen.

Inrichting terrein AVR
Iemand in de wijk heeft ideeën over het inrichten van het AVR-terrein. Deze ideeën zijn overgebracht aan een persoon die nu niet meer bij de gemeente werkt. Ymke Harmens is de projectleider. Steven zal dit doorgeven. De Raad gaat na de zomer er verder over praten en er komt een klankbordgroep.

Maarssen-on-Ice
Bij Maarssen-on-Ice 2018 zijn geen officiële geluidsmetingen verricht. Dit jaar gaat dit wel gebeuren.

Parkeren Kortelaan
De BOA’s hebben waarschuwingen uitgedeeld aan foutparkeerders. Er is behoefte aan meer parkeergelegenheid. We blijven informatie verzamelen en de BOA’s blijven actief. Ook Willemijn hieraan herinneren.

Buslijn 5
Er is een gerucht ontstaan als zou buslijn 5 opgeheven worden. Het gaat hierbij om de route door de Ariënslaan/Diependaalsedijk. De bocht bij de Ariënslaan/Diependaalsedijk is erg lastig voor de bus als er verkeer op de Diependaalsedijk is. Het verkeer komt dan regelmatig vast te staan. Om die reden zou men die route willen verleggen. Dit gaat echter niet gebeuren.

Jacht op ganzen
De jager zal daags ervoor doorgegeven dat er op ganzen wordt gejaagd gaat worden. Ook wil de boer in wiens opdracht op de ganzen wordt gejaagd een praatje op onze jaarbijeenkomst houden.

Bijenlint
Er moet een locatie bepaald worden waar het bijenlint gaat komen. Hier gaan Ruud, Arnold en Johan over vergaderen op 8 juli.

Doornburg
Er gaat eerst een plan gemaakt worden. Vervolgens wordt dit besproken met de klankbordgroep. Als er woningbouw komt dan moet het bestemmingsplan hierop aangepast worden.

Verkeer Driehoekslaan
Er wordt aan een enquête voor de aanwonenden gewerkt. We krijgen de vragen toegestuurd.

Elektrische laadpalen
Op de website van de gemeente kan informatie worden opgevraagd en een aanvraag worden ingediend.

Rondvraag
Ruud: Wanneer wordt het Zandpad een fietsstraat? De datum is nog niet bekend.
Tijdens de avondvierdaagse viel de parkeeroverlast mee. De BOA’s waren geïnstrueerd om hier goed op te letten.
Het convenant van de wijkcommissie met de gemeente is eigenlijk afgelopen, maar loopt nog tot het eind van het jaar door.

Actielijst

  • Allen: Standpunt bepalen ten aanzien van de Klokjeslaan als fietsstraat.
  • Ruud: Status weiland aan de Klokjeslaan/Diependaalsedijk navragen
  • Ruud: Neemt contact op met Martin Tillema over inrichting plantsoen Peerlenburg.
  • Steven: Geeft naam door van contactpersoon bij gemeente over inrichting terrein AVR.

Volgende vergadering
Deze zal zijn op maandag 2 september 2019.