Notulen bestuursvergadering 12-02-2018

Aanwezig: Arnold, Johan, Ruud en Steven
Afwezig: Hedde

Johan notuleert

Notulen van de vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.

Red een leven in de buurt
Ruud gaat dit oppakken.

Opschoondag 24 maart
De aanwezigheid van zwerfvuil in de buurt is heel verschillend. We gaan van te voren locaties bepalen waar geruimd moet worden. Ook gaan we kijken bij de gemeentelijke parkeerplaats. Als hier veel vuil ligt gaan we proberen om gemeente ambtenaren te betrekken bij het opruimen.

Financieel jaaroverzicht
Het financieel jaaroverzicht gaat op de web site geplaatst worden. Arnold gaat Hedde om voorgaande jaaroverzichten vragen, zodat ook de op de web site komen.

Hekwerk speeltuin aan de Donkerelaan
Door het plaatsen van een hekwerk bij de speeltuin bij de Donkerelaan kan er een probleem ontstaan met betrekking tot de doorgang als er op een parkeerplaats een auto staat. Dit probleem kan worden opgeheven door betreffende parkeerplaats op te heffen. Het hekwerk is geplaatst omdat tijdens een bijeenkomst over speeltuinen is opgemerkt dat zich wel eens onveilige situaties voordoen.

Maarsen On Ice
Afgelopen jaar hebben minder kinderen dan het jaar daarvoor meegedaan aan de schaatsmiddag aangeboden door de wijkcommissie (21 tegenover 55).
Een geluidsmeting uitgevoerd in opdracht van de gemeente vond plaats op een tijdstip dat het geluidsniveau al laag was. Uit eigen metingen is gebleken dat de norm van de lage tonen wel lager mag.
Johan gaat contact met de gemeente opnemen voor een evaluatiegesprek.

Speelbeleid
Op woensdag 14 maart komt er een inspraakavond voor speeltuinen. De input van deze avond wordt door de gemeente geëvalueerd en terugkoppeling vindt plaats op een tweede avond.

Een stap verder
De gemeente heeft drie bijeenkomsten met wijkcommissies uit de gemeente georganiseerd. Op de laatste bijeenkomst zijn de resultaten van de voorgaande bijeenkomsten gepresenteerd. Dit alles om tot betere samenwerking tussen gemeente en wijkcommissies en wijkcommissies onderling te komen. De leden van de wijkcommissies konden zich inschrijven voor deelname aan workshops om bepaalde bekwaamheden op gebied van communicatie te verbeteren.

Verkeer
Het Zandpad tussen Maarssen en Breukelen wordt voor een periode van een half jaar in de ochtend uren afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Na deze periode komt er een evaluatie.
Eveneens gaan de Driehoekslaan en de Dr. Plesmanlaan heringericht worden.
Steven gaat achter een verkeersenquête aan die het Klaroen heeft gehouden.

WhatsApp-groep
Er is een keer communicatie midden in de nacht geweest, die niet terecht was. Hierdoor hebben een aantal mensen de groep verlaten.

Facebook
Moeten we nieuw leven inblazen omdat er mensen zijn die er naar kijken. Hier gaan we een vrijwilliger voor zoeken.

Volgende vergadering: 12 maart 2018.