Notulen bestuursvergadering 13-12-2016

Aanwezig: Hedde, Johan, Steven, Ruud en Arnold
Afwezig: Renate

Notulen van de vorige vergadering
Bij het bespreken van de verkeerssituatie werd alleen de Driehoekslaan genoemd. In het verlengde van de Driehoekslaan ligt de Dr. Plesmanlaan en deze weg kent ook gevaarlijke situaties. De Plesmanlaan bestaat uit twee rijbanen gescheiden door een groenstrook. Doordat de rijbanen smal zijn kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan tussen fietsers en automobilisten. Het breder maken van de rijbaan zal er toe leiden dat men harder gaat rijden. Mogelijk is de aanleg van een apart fietspad een betere oplossing. Het lijkt ons goed om hierover met een verkeersdeskundige van de gemeente te gaan praten.

Speeltuin Kortelaan
Het verzoek om de grond onder de speeltoestellen te plaveien met rubbertegels is afgewezen. Nu ligt er boomschors vermengd met storende verontreinigingen die letsel kunnen veroorzaken. Vanuit de gemeente (spelenbeleid) zou er een gesprek komen, maar dit is nog steeds niet gebeurd. Steven gaat actie ondernemen om dit gesprek alsnog te laten plaatsvinden. Vanuit het leefbaarheidsbudget hebben we een aanvraag lopen om de rubbertegels gefinancierd te krijgen. Daar is nog geen beslissing over genomen.
Hieropvolgend vertelt Hedde dat de platformbijeenkomst, gemeente en bewonersorganisaties, slecht is bezocht. Op deze bijeenkomst werd melding gedaan dat we bovenstaand leefbaarheids-budgetaanvraag hebben ingediend.

Vacature bestuur
Ruud gaat contact opnemen met Renate, omdat hij niet bij de vergadering was voor het kennismakingsgesprek.
Een andere kandidaat, Jolanda van Wijk, gaat uitgenodigd worden voor de volgende bestuursvergadering.

Maarssen on Ice
Ook dit jaar worden de kinderen van de wijk weer uitgenodigd om een middag op kosten van de wijkcommissie te mogen schaatsen. Ruud zal met de organisator van Maarssen on Ice contact opnemen om een datum af te spreken.

Dienstverlening in de wijk
Is nog niets aangedaan.

Initiatief vanuit de wijk
Het is niet meer te achterhalen welk initiatief dit is.
Wel is er een verzoek van de Seniorenraad om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Hedde wil hiervoor Jan Onnes van de Seniorenraad uitnodigen voor een gesprek.

Website
In verband met de uitbreiding van het bestuur moeten we een nieuwe foto maken.
De Website moet ook nog bij de gemeente bekend gemaakt worden.

WhatsApp groep
Er is een tweede WhatsApp-melding geweest. Hierbij is de politie te laat gebeld.

Rondvraag
De gemeente wil dat we waterbestendig worden. Dat wil zeggen dat de gevolgen van hevige regenbuien, die steeds meer gaan gebeuren, tot een minimum beperkt worden.
Dat gaan we op de agenda zetten

De volgende commissievergadering zal zijn op maandag 16 januari.