Notulen bestuursvergadering 15-05-2017

Aanwezig: Hedde, Johan, Ruud en Arnold
Afwezig: Steven

Johan notuleert

Notulen van de vorige vergadering
Notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

Werkgroep Piet van Beek
De werkgroep moet nog vorm krijgen en daar zal in de volgende vergaderingen aan gewerkt worden. Er zullen reacties gepeild worden van mensen die statushouders als buren krijgen. De volgende vergadering is op 30 mei om 13.30 uur.

Ken je buren
Het voorstel is om deze Ken je buren te houden in de omgeving van Peerlenburgh. Hedde gaat mensen, die hij kent, benaderen om hun tuin ter beschikking te stellen voor de samenkomst. De datum wordt zaterdag 17 juni. Ruud kan in verband met zijn vakantie niet aanwezig zijn.

Stichtse Vecht waterbestendig
Ruud neemt contact op met Bardara Bekhof wanneer zij een praatje kan houden op de jaarvergadering. De jaarvergadering zal eventueel op 12, 13 of 14 september gehouden worden. Als locatie denken we aan het museum in park Goudestein.

VVN
Komt volgende vergadering aanbod.

WhatsApp-groep
Komt door afwezigheid van Steven volgende keer aanbod.
De WhatsApp groep is aangemeld bij de gemeente.

Rondvraag
Arnold stelt voor om snelle koppelingen naar onderdelen van de website te maken. Daar gaan we mee akkoord.

Volgende vergadering: 6 juni 2017.