Notulen bestuursvergadering 15-05-2018

Aanwezig: Renée, Johan, Ruud, Hedde, Steven en Arnold
Afwezig:

Hedde notuleert

Opening
Ruud opent de vergadering en stemt af of wij de verzonden agenda kunnen volgen.
De per 25 mei ingaande AVG wordt aan de agenda toegevoegd.
Onze gebiedsregisseur Willemijn Luchtenbelt kan vanwege O.V. problemen niet bij de vergadering zijn doch met inbellen tijdens de vergadering is er overleg met haar:
Het gaat o.m. om de schouw in park Goudestein. Ruud zal Willemijn een voorstel van overlegdata doen waarbij Willemijn vervolgens groenbedrijf Verhey en enkele ambtenaren zal uitnodigen.
Johan zal Ruud vergezellen tijdens de schouw. De werkzaamheden aan de persleiding zijn opgeschort. Er komt eind mei aan brief hierover. Wij attenderen Willemijn op het gebruik van de FIXI app opdat de bewoners direct de Gemeente kunnen informeren over eenvoudig zaken die kunnen worden opgepakt. Voorts merken wij op dat m.b.t. de ontwikkeling van landgoed Doornburgh wij ons zorgen maken over de parkeer –en verkeersproblematiek.

Welkom Renée als nieuw commissielid
Wij zijn blij dat de vertegenwoordiging van de wijk Dichters met Renée nu compleet is en heten haar hartelijk welkom en zien uit naar haar waardevolle bijdrage in de commissie.

Notulen van de vorige vergadering
De notulen van 9 april zijn goedgekeurd.

Terugrapportage bijeenkomst 24 april over werving nieuwe leden
Ruud, Johan en Arnold zijn hier naar toe geweest en hebben dit als zinvol ervaren. Er komt nog een vervolgbijeenkomst. Er wordt van gedachte gewisseld om een Hogeschool te benaderen om een enquête te gaan houden over wat er leeft in onze wijk en waaraan behoefte is. Er wordt ook verwezen naar de leefbaarheidsmonitor. Arnold zal hieromtrent op Facebook een tekst plaatsen.

Ken je Buren Zwanenburg zaterdagmiddag 2 juni
Johan, Steven, Arnold en Hedde zullen de commissie vertegenwoordigen. Hedde koopt wat in en Johan zal voor een tafel en stoelen zorgen. Steven zal een welkomstpraatje houden. De flyer is zaterdag 12 mei verspreid.

Red een leven in de buurt
De vooraankondiging voor in september die is opgesteld komt op Facebook en op de website. De volgende vergadering praten we door over fondsenwerving.

Veiligheidsbeleid gemeente (mail Burgemeester 28/4)
Ruud zal alsnog reageren met instemming met het gevoerde beleid en het continueren van de ingezette daadkracht. Voorts zullen wij aangeven dat er ook wijksignalering overdag bestaat.
De getallenreeks en de bijbehorende tekst corresponderen niet eenduidig met elkaar.

Ontwikkelingen rond Doornburgh
Enkele leden hebben zich al aangemeld om steeds geïnformeerd te worden.

AVG
Ook wij moeten voldoen aan deze wet. Arnold zal een concept tekst opstellen waarbij wordt ingestoken dat personen reageren als men er niet mee eens is.

Volgende vergadering: 9 juli 2018.