Notulen bestuursvergadering 16 december 2019

Aanwezig: Ruud, Steven, Johan en Arnold
Afwezig:

Arnold notuleert

Agenda
Deze wordt goedgekeurd.

Notulen
De notulen worden goedgekeurd.

Actielijst

 • Parkeren Kortelaan: we zullen via Willemijn een parkeerverbod aanvragen aan weerszijden van de Kortelaan tussen Driehoekslaan en Peerlenburg
 • Calamiteitenroute: tijdens Maarssen on ice wordt er geparkeerd ondanks het parkeerverbod. Hiermee komt de calamiteitenroute in gevaar.
 • Pleinfeest Zeehelden en Staatslieden: Ruud vraagt bij de gemeente na waar de grens loopt tussen deze wijk en de onze.
 • Werven commissieleden Dichterswijk: Steven is niet aanwezig dus daarom blijft dit punt aan de orde tot de volgende vergadering.

Mededelingen
geen mededelingen.

Terugblik op de wijkavond van 27 november

 • Er is vooraf huis-aan-huis geflyerd; 830 flyers bleek precies genoeg
 • De opkomst bedroeg ca. 40 personen
 • De aanpak door de Stichting Duurzame Vecht (SDV) was prima
 • Er is een evaluatiegesprek geweest met Ralph van Elburg, Jan van Dijk (beiden van SDV), Ruud en Arnold
 • Van de gemaakte kosten betaalt SDV de huur, de wijkcommissie de consumpties en de flyers

Plan van gemeente m.b.t. energietransitie Zogwetering
Op 9 december hebben Ralph van Elburg, Jan van Dijk (beiden van SDV), Ruud, Johan en Arnold een gesprek gehad met Hans Kostense, medewerker van de gemeente bij de afdeling Duurzaamheid. De energietransitie is nog in de verkennende fase.
Er wordt naar gestreefd om eind januari een voorlichting te houden voor de Zogwetering over de mogelijke aanleg van een warmtenet (warmteterugwinning uit rioolwater).

Nieuwbouwplannen Zogwetering
Op 7 januari a.s. heeft de voltallige wijkcommissie een gesprek met de projectleider Ymke Harmsen met het oog op een verdieping van de discussie over de invulling van het plangebied.

Werkgroep Omwonenden Buitenplaats Doornburgh
Geen nieuws

Bijenlint

 • Enkele vrijwilligers hebben gereageerd op het plan om bloemen te zaaien en geen bollen te planten; deze waren positief.
 • We hebben nog geen bevestiging van de gemeente gezien waarin zij akkoord gaat met de offerte van Verheij

Maarsen On Ice 2019 – gratis schaatsen voor de jeugd
De datum wordt in overleg met de organisatie vastgesteld op zondag 29 december vanaf 14 uur. Arnold stuurt e-mails rond en maakt een intekenpagina op de website.
De voltallige wijkcommissie kan op 29 december aanwezig zijn (tussen 14 en 15 uur).

Wvttk
– De info in de nieuwe gemeentegids klopt (geen verdere actie)
– In januari informeren naar animo voor een herhalingscursus reanimeren (eerst 2 data opvragen bij Hartreanimatie Stichtse Vecht, daarna de vorige cursisten mailen).

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

Volgende vergadering
Deze zal zijn op 28 januari a.s.