Notulen bestuursvergadering 2 september 2019

Aanwezig: Arnold, Johan, Ruud en Steven
Afwezig:

Johan notuleert

Agenda
Als agendapunt wordt de invulling van de jaarlijkse wijkavond toegevoegd.

Reacties van Willemijn Luchtenbelt
Speeltuinen
De reacties van de inspraakavonden zouden zijn verwerkt. Er is gras ingezaaid, maar dat is niet opgekomen. Er gaat opnieuw ingezaaid worden. Ruud gaat melden dat er speeltoestellen stuk zijn in de speeltuin van de Kortelaan.
Klokjeslaan als fietsstraat
De gemeente laat weten dat dit niet mogelijk is.
Verkeersveiligheid Driehoekslaan
Er zijn vragen die in de enquête staan opgestuurd. Wij gaan deze bekijken en een reactie hierover aan Willemijn geven.

Notulen
De notulen worden goedgekeurd.

Enquête gebiedsgericht werken
Arnold en Steven gaan naar de bijeenkomst over de enquête die is gehouden over gebiedsgerichtwerken.

Parkeeroverlast Kortelaan
Er moet nog een reactie van de BOA’s komen. Ruud gaat aan Willemijn vragen wanneer dat gaat gebeuren.

Inrichting AVR terrein
Er is een artikel in de VAR geplaatst dat stelt dat er mogelijk flats gebouwd gaan worden. Het is onduidelijk waarop deze informatie gebaseerd is. Er is erg veel belangstelling om zitting te nemen in de klankbordgroep. De gemeente wil ook niet dat de klankbordgroep te groot wordt. Steven gaat aan Ymke Harmens (gemeente) vragen hoe ze hier mee denkt om te gaan en wat de wijkcommissie voor ze kan betekenen.

Evaluatie Koningsdag
Naar aanleiding van de evaluatie van Koningsdag vragen wij ons af hoe de calamiteitenroute loopt naar park Goudestein als daar een evenement is, zoals Maarssen on Ice of de avondvierdaagse.

Bijenlint
Arnold en Ruud hebben, samen met Willemijn en Cees Lock, naar een aantal locaties gekeken. Arnold gaat bewoners van de Suyderhoflaan benaderen hoe zij tegenover een bijenlint staan. We willen voorkomen dat kinderen hierdoor hun speelplek verliezen.

Doornburgh
Er is een gesprek met aanwonenden geweest. Deze groep gaat nog verder uitgebreid worden. Uiteindelijk willen we een gesprek met de verantwoordelijke wethouder. De gemeente schuift de vragen maar al te graag door naar de projectontwikkelaar van Doornburgh. Wij vinden dat de gemeente de regie moet hebben en daarmee ook de verantwoordelijkheid.
Johan gaat bij Willemijn navragen of er een kapvergunning voor bomen van park Doornburgh is verleend.

Plantsoen Peerlburg
Martijn Tillema heeft contact met de gemeente hierover.

Ganzenjacht Bethunepolder
De laatste tijd is er geen schot meer gelost.

Raad van State
Dit loopt nog en er is geen nieuws.

Nieuwe bestuursleden
Heeft nog niets opgeleverd.

Onderwerpen wijkavond
Dit kunnen zijn: duurzaamheid of ontwikkeling van Doornburgh en AVR terrein.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

Actielijst

  • Ruud: Kapotte speeltoestellen Kortelaan melden bij gemeente.
  • Ruud: Aan Willemijn vragen over reactie van BOA’s m.b.t. parkeren Kortelaan
  • Steven: Neemt contact op met Ymke Harmens over klankbordgroep inrichting AVR terrein.
  • Johan: Aan Willemijn vragen hoe het zit met de kapvergunning voor park Doornburgh
  • Johan: Aan Willemijn vragen hoe de calamiteitenroute naar park Goudestein loopt.
  • Arnold: Bewoners Suydehoflaan vragen over eventueel aanleg ven een bijenlint.

Volgende vergadering
Deze zal zijn op maandag 30 september 2019.