Notulen bestuursvergadering 20-03-2017

Aanwezig: Hedde, Johan, Steven, Ruud en Arnold
Afwezig:

Hedde notuleert

Notulen van de vorige vergadering
Deze worden akkoord bevonden. Naar aanleiding daarvan deelt Steven mede dat de Gemeente komt met een gewijzigde interpretatie van het spelenbeleid.
Steven zal Arnold voor de website nog een tekst aanleveren m.b.t. ondernemers in onze wijk.

Verslag van diverse gesprekken die wijkcommissieleden hebben gevoerd

  • Met de tijdelijke opvolger van gebiedsregisseur Wieke van Mourik, de heer Olivier Jonge Oudraat: Over de toedeling van het leefbaarheidsbudget was er binnen het spelenbeleid al voldoende budget om te voorzien in de aanschaf van de doeltjes. Daarom werd onze aanvraag niet gehonoreerd. Voor 2018 gaan we gemotiveerd weer op zoek naar een voorstel vanuit onze wijk.
  • Met Piet van Beek over mogelijke bijstand vanuit onze wijk om statushouders thuis te laten geraken in onze wijk Dichters. Piet zal eerst afstemmen met Welzijn Stichtse Vecht. Johan zal rond 1 april contacten met Piet over de stand van zaken.
  • Met Arnoud den Daas over last van hondenpoep. Ruud zal met hem verder contacten.
  • Met verkeersdeskundigen van onze Gemeente. Wij hebben de onveilige situatie op de Driehoekslaan aangekaart, aandacht gevraagd voor de ontsluiting van de Dr. Plesmanlaan rond half negen en aanpassing van de weg bij ingang parkeerhavens op WC Plesmanlaan opdat doorvoer niet stagneert.

Exploitatieresultaat
Naar aanleiding van het exploitatieverlies over de afgelopen jaren zullen we dit jaar alert zijn om binnen ons budget te blijven. De schaatsmiddag heeft bijvoorbeeld weer veel geld gekost. Er is nog voldoende vermogen (424 euro) en aan vermogensvorming hoeft niet te worden gedaan.

Opschoondag 25 maart 2017
Ruud belt met Leoni van Welzijn Stichtse Vecht over containers, grijpers en vuilniszakken en koopt eventueel handschoenen als die er niet bij worden geleverd. Het park en de parkeerplaats zal het opschoondomein voor de kinderen van de scouting worden. Hedde zal een spandoek ophangen bij de hoek Dr. Arienslaan/Dr. Plesmanlaan en Johan doet dit bij het ingang van het park. Ruud koopt nog een presentje omdat bakker Boekweit jarig is die dag. Ons verzamelpunt is bij bakker Boekweit die achteraf ook voor koffie met wat lekkers er bij zorgt. Ruud zal ook wat drinken en wat lekkers kopen voor de kinderen van de scouting.

Ken je buren Diependaalsedijk, Royaardslaan, Kortelaan en Klokjeslaan
Johan zal polshoogte nemen met zijn buurvrouwen, die graag een activiteit willen organiseren in een klein verband, om te zien of dit niet in breder verband mogelijk is in combinatie met Ken je Buren. Indien een ieder wat meeneemt zal het toch een kans van slagen moeten hebben waarbij wij dan financieel kunnen bijdragen. Ruud zal eventueel Johan vergezellen.

Website, whatsapp groepen en bedrijvencontacten in de wijk
Er zijn nog weinig likes op onze site; er zijn momenteel 3 whats app groepen, de lijst van ondernemers is doorgenomen en zij zullen nu worden aangeschreven.

Help mee Stichste Vecht waterbestendig te maken
Mogelijk is dit een idee voor onze wijkavond na de zomer. Hedde zal Barbara van onze Gemeente uitnodigen voor onze eerstvolgende vergadering

Contact met Ike Roetman, Gemeenteraadslid namens de CU
Hedde en Ruud zullen met hem een gesprek aangaan n.a.v. de avond in de Wilgenplas die ging over aanvragen leefbaarheidsbudget, seniorenraad en Waterbestendigheid. Hedde gaf bij hem aan de intensiteit van betrokkenheid van wijkcommissies bij deze en andere onderwerpen niet te overschatten.

Rondvraag
Geen.

Volgende vergadering dinsdag 18 april 2017.