Notulen bestuursvergadering 28 oktober 2019

Aanwezig: Ruud, Arnold en Johan
Afwezig: Steven

Arnold notuleert

Agenda
Deze wordt goedgekeurd.

Notulen
De notulen worden goedgekeurd.

Actielijst

  • Parkeren Kortelaan: nog in behandeling bij de gemeente
  • Calamiteitenroute: Johan vraagt nog bij de gemeente na hoe het zit met de Diependaalsedijk i.g.v. evenementen in park Goudestein.
  • Pleinfeest Zeehelden en Staatslieden: Ruud vraagt bij de gemeente na waar de grens loopt tussen deze wijk en de onze.
  • Commissievergadering 15 oktober jl.: Aangezien de wijzigingen geen betrekking hadden op het park Goudestein (evenementen) was het niet opportuun naar de vergadering te gaan.
  • Werven commissieleden Dichterswijk: Steven is niet aanwezig dus daarom blijft dit punt aan de orde tot de volgende vergadering.

Mededelingen
– De Boa’s zijn nog in overleg over de parkeeroverlast op de Kortelaan.
– Contact met de Wijkcommissie Zeehelden en Staatslieden vervalt (zie 3e actiepunt).

Project Zogwetering – bijeenkomsten 7 en 14 oktober
Ruud en Arnold zijn naar de stakeholdersbijeenkomst geweest op 7 oktober en hebben daar vooral de ontsluiting van de nieuwe wijk en voorzieningen als scholen en huisartsen als aandachtspunten naar voren gebracht.
Steven en Arnold zijn op 14 oktober bij de participatiewerkgroep geweest. Na een inleiding door bureau Nieuwegracht werden de aanwezigen verdeeld in groepjes die hun ideeën over de invulling van het gebied mochten inbrengen. Daarna werden deze kort plenair besproken.
Aansluitend was op 14 oktober de inloopavond waar o.a. Ruud (ook) is geweest. Hier werden de ideeën van de werksubgroepen getoond en toegelicht.
Een verslag van de avond en de powerpointpresentatie is door de gemeente toegezegd maar nog niet ontvangen.

Werkgroep omwonenden Buitenplaats Doornburgh
De werkgroep is op 28 oktober weer bijeen geweest. Op 5 november is een volgende bijeenkomst gepland, dan inclusief de 6 nieuwe leden. De Klankbordgroep, waarin maar 1 vertegenwoordiger uit de werkgroep mag deelnemen, komt op 14 november weer bij elkaar.

Bijenlint
De gekozen locatie is goedgekeurd door de gemeente. Nu moet Verheij een offerte uitbrengen die door de gemeente goedgekeurd moet worden, alvorens de bewoners nader geïnformeerd worden en actief aan de slag kunnen.
Arnold zal dit op de website zetten.

Jaarlijkse wijkavond
Het thema wordt Duurzaamheid en wordt verzorgd door de Stichting Duurzame Vecht.
Datum: 26 november, eventueel 27 november
Locatie: De Vondel. Johan reserveert deze 2 data
Wij kunnen nog enkele onderwerpen aandragen die typerend voor onze wijk zijn. Gedacht wordt aan: huur vs. koop van zonnepanelen, en de bereidheid bij huurwoningen om zonnepanelen aan te schaffen.
Ruud stelt de flyer op, Arnold laat hem drukken, Johan zoekt uit hoeveel stuks
Flyeren op 15 november; bij de drukker gereed op 13 november.

De avond wordt ingeleid door Ruud.
De zaal wordt gereserveerd van 19.00 tot 22.30 uur.
Inloop vanaf 19.15 uur,
welkom om 19.45 uur (Ruud),
Duurzame Vecht: 20.00 – 22.00 uur,
drankje tot 22.30 uur.

Lopende zaken
– Beroep RvS m.b.t. uitbreiding evenementen park Goudestein:
   geen nieuwe ontwikkelingen.
– Werven commissieleden Dichterswijk: blijft aan de orde
– Herhalingscursus reanimeren: Officieel hoeft dit pas na 2 jaar, maar het is gebleken dat
   het na 1 jaar wel weer nodig is. Arnold zoekt uit wanneer dit is en daarna kunnen we een
   inschrijving starten voor een herhalingscursus (à € 20,-, vaak vergoed
   door de verzekering)

Wvttk
Het K.F. Heinfonds stelt geld beschikbaar aan burgers met een groen buurtinitiatief.
Arnold zet dit op Facebook en mailt dit aan onze contacten.

Rondvraag
Er zijn geen vragen.

Volgende vergadering
Deze zal zijn op 16 december a.s.