Notulen bestuursvergadering 29-02-2016

Agenda

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag: 1 februari 2016: overleg met wijkagent Richard Duits
 3. Stand van zaken website
  Verslag overleg Steven, Johan en Arnold. Zie mail Johan, d.d. 24 februari j.l.
 4. Opschoondag, 19 maart 2016
  – werving: flyer / facebook
  – tijd en verzamelplaats: bakker Boekweit / hek Goudestein?
  – contact met Mario van Dijk: knijpers, vuilniszakken en kliko’s
  – routes
  – etc.
 5. Oprichten WhatsApp groep / werven leden signaleringsgroep(en):
  (zie ook concept flyer in bijlage)
  – hoe
  – wie
  – planning
 6. Evaluatie Maarssen on Ice:
  – evalutie in de wijk middels evaluatieformulier
  – evalutie met de gemeente en Arjen van de Hoek
 7. Leefbaarheidsbudget: voorstel beplanting DDD
  – aanpak
  – planning
 8. Kom erbij in Maarssen-dorp: bijeenkomst 11 februari j.l.
  Johan en Hedde doen verslag
 9. Beleid langzaam verkeer: zie mail van Steven, d.d. 17 februari j.l.
 10. Speelbeleid: zie mail Steven 30 november 2015
 11. Stand van zaken ontwikkeling Speeltuin Kortelaan
 12. Bijeenkomst winkelgebied: 18 januari.
  Hedde was erbij
 13. W.v.t.t.k.
 14. Rondvraag, sluiting en plannen datum volgende keer

Notulen

Aanwezig: Ruud, Johan en Hedde
Afwezig: Martin en Steven.

Agenda
Het agendavoorstel van Ruud wordt ietwat aangepast. Langzaam verkeer en speelbeleid wordt verplaatst naar de volgende vergadering en Hedde wil de financiële verslaglegging over 2015 besproken hebben.

Hedde notuleert

Het verslag  van 1 februari
opgemaakt door Johan (enkel kennismaking Richard Duits) is akkoord en Johan stuurt een cc naar Richard.Aktie Johan

Financieel verslag 2015.
Hedde geeft een korte toelichting op het financieel verslag van 2015. Door overmatig te flyeren, extra voorziening voor Ken je buren Zogwetering en eenmalige kosten webdesign zijn de kosten bijna € 900 hoger dan de vergoeding van de Gemeente over dat jaar. Er is nog afgerond € 860 op de bank en in kas. Ruud controleert dit en ondertekent voor gezien .

Info voor website
Met betrekking tot de nog aan te leveren informatie voor onze website wordt besloten de beslissing om de notulen daar standaard in op te nemen nog even aan te houden. Allen worden verzocht aan Johan in een paar regels aan te geven wat je doet in het bestuur, wat je motivatie is en wat we hebben bereikt.Aktie allen

Opschoondag 19 maart 2016 en actie buurtpreventie
Het flyervoorstel van Ruud voor de opschoondag en actie buurtpreventie is akkoord. Johan zijn naam zal nog worden toegevoegd voor info. Ruud stemt dinsdag nog even af met Steven omtrent het tijdstip van verzamelen en eindigen bij Bakker Boekweit. We vinden het nog te vroeg om de website te noemen. Omdat Ruud donderdagmiddag vanwege wintersportvakantie wil flyeren dienen we woensdagmorgen de opdracht aan Multicopy te doen.Aktie Ruud en Steven

Woensdag 9 maart is er een bijeenkomst over presentatie WhatsApp. Johan gaat er achtereen om plaats en tijdstip te achterhalen. Johan zal Steven vragen mee te gaan.Aktie Johan en Steven

Evaluatie Maarsen on Ice
Er zijn 18 enquêteformulieren rondgebracht in de buurt en er zijn er nu 7 terug. Johan vindt dit ietwat teleurstellend. In de vergunning van de Gemeente aan Stichting Evenementen Maarsen staat dat de evaluatie met betrokkenen na afloop dient plaats te vinden. Johan en Ruud pakken dit zoals altijd op.Aktie Johan en Ruud

Leefbaarheidsbudget 2015 (toezegging € 7.500) c.q. beplanting
Johan neemt morgen telefonisch contact op met de ambtenaar om samen met Ruud te gaan kijken bij de aannemer om te zien hoeveel plantjes het zijn (vermoedelijk 800) en hoe het er bij staat. Hedde vraagt aan Johan om ook te vragen naar de factuur hierover. Mede vanwege het feit dat wij allen zaterdag 12 maart niet kunnen, houden wij vooralsnog  14 en 15 maart vrij om te gaan planten met een aantal kanjers van bewoners.Aktie Ruud, Johan en Hedde

Opstart Kom er bij Maarssen-Dorp
Johan en Hedde zijn op de startbijeenkomst van 11 februari geweest en hebben allen reeds verslag gedaan. Hedde zal met Yvonne Habets afstemmen over bijstand door vrijwilligers op 14 en 15 maart.Aktie Hedde

Bijeenkomst winkelgebied 18 januari in het kader van de dorpsvisie
Hedde is er geweest en heeft allen verslag gedaan. Hopelijk wordt dit gevolgd door een hechte samenwerking en elkaar versterken van alle Maarssense ondernemers.

De volgende vergadering zal zijn op maandagavond 4 april om 20.00 uur bij Johan.