Notulen bestuursvergadering 29-4-2019

Aanwezig: Arnold, Johan, Ruud en Steven
Afwezig:

Johan notuleert

Notulen en mededelingen
Ruud heeft een dik pakket (5 cm) ontvangen van de Raad van State over het bestemmingsplan Rondom de Vecht; dit pakket is nota bene nog niet volledig.
Gesprek aangaan met Willemijn over de inrichting van het plantsoen aan de Peerlenburgh.
Ruud en Steven hebben een gesprek gehad met Erik Verbeek over de toekomstige inrichting van het terrein van de AVR. Ook hierover willen we met Willemijn in gesprek.
Er is inspraak geweest over de inrichting van de speeltuinen, Steven ziet hier echter niets van terug in de uitvoering. Hierover willen we met Willemijn in gesprek.
De notulen worden goedgekeurd.

Opschoondag
Bakker Boekweit heeft ons weer goed onthaald, koffie met iets lekkers erbij. De belangstelling was goed en ook de scouts van de Jan Campertgroep hebben park Goudestein weer goed opgeruimd. De organisatie had dit jaar geen kliko’s beschikbaar gesteld en deze werden wel gemist.

Ken je buren
Arnold maakt een plattegrond van de buurt en geeft aan welke straten worden uitgenodigd. Hij verzorgt ook de flyer en levert deze aan bij de drukker. Ruud en Johan gaan de flyers rondbrengen. Johan doet de boodschappen. Ruud, Steven en Johan nemen meubilair mee.

Lezing reanimatie
Op 13 mei is er een lezing over reanimatie en nazorg van de hulpverleners. Dit is al aangekondigd op Facebook, Arnold zal ook nog een mail sturen aan degenen die de reanimatiecursus gevolgd hebben.

Zienswijze over inrichting terrein AVR
De zienswijze over de AVR wordt door Arnold gescand en op de website geplaatst.

Portaal
Er is gerapporteerd dat sommige tuintjes van huurwoningen verwaarloosd zouden zijn. Ruud heeft rondgekeken, maar geen verwaarloosde tuintjes aangetroffen.

Parkeren Zogwetering op de Kortelaan
De parkeeroverlast betreft voetgangers die hun weg maar moeten zien te vinden tussen de geparkeerde auto’s door. Als er veel autoverkeer is leidt dit tot gevaarlijke situaties voor fietsers en voetgangers. Steven gaat hier foto’s van maken. Dit is een onderwerp van gesprek met Willemijn.

Ontwikkeling Doornburgh
Bij overleg over de ontwikkeling van Doornburg mogen we een vertegenwoordiger sturen. Ruud is onze vertegenwoordiger en als hij verhinderd is zal Johan zijn plaats innemen.

Gebruik weiland Klokjeslaan/Diependaalsedijk
Ruud gaat bij Jos navragen wat hier van waar is.

Rondvraag
Arnold, Facebook van de gemeente. Kunnen we misschien ook gebruik van maken als de gelegenheid zich voordoet.

Uitnodiging Willemijn
Wij hebben de volgende onderwerpen:
– inrichting plantsoen Peerlenburg
– inrichting speeltuinen
– toekomstige inrichting terrein AVR
– geluidsmetingen tijdens Maarssen on Ice
– parkeeroverlast Kortelaan
– bestemmingsplan Rondom de Vecht, laat geïnformeerd
– beleid van de gemeente t.a.v. laadpalen elektrische auto’s

Actielijst

  • Arnold: Scannen van de zienswijze over bestemming terrein van de AVR.
  • Ruud: Portaal vragen om ons bestaan kenbaar te maken aan nieuwe huurders, wat hun beleid is ten aanzien van verwaarlozing van tuinen. En of we een oproep voor commissieleden in een krantje kan komen dat onder huurders wordt verspreid. Jos vragen wat er op het weiland gaat gebeuren.
  • Johan: Willemijn uitnodigen voor de volgende vergadering.

Volgende vergadering
Deze zal zijn op maandag 1 juli 2019.