Notulen bestuursvergadering 29 januari 2020

Aanwezig: Ruud, Steven, Johan en Arnold
Afwezig:

Arnold notuleert

Agenda
Deze wordt goedgekeurd.

Notulen
De notulen worden goedgekeurd.

Actielijst

 • Parkeren Kortelaan: Ruud heeft via Willemijn een parkeerverbod aangevraagd aan weerszijden van de Kortelaan tussen Driehoekslaan en Peerlenburg. We wachten de reactie af.
 • Calamiteitenroute: Johan vraagt zich af of er wel een officiële calamiteitenroute is. Deze zou dan in de vergunning van Maarssen On Ice genoemd moeten worden. Wij wachten op de nieuwe vergunning om dit te checken.
 • Pleinfeest Zeehelden en Staatslieden: Ruud heeft bij de gemeente nagevraagd waar de grens loopt tussen deze wijk en de onze. We wachten de reactie af.
 • Werven commissieleden Dichterswijk: Steven neemt contact op met Portaal.

Mededelingen

 • Johan heeft ons aangemeld voor deelname aan de Omgevingsvisie maar nog geen reactie teruggehad. Hij neemt nogmaals contact op.
 • De Wijkcommissie gaat akkoord met het Convenant bewonersgroep 2020, wat in feite een verlenging betekent van het bestaande convenant met 2 jaar.

Terugrapportage evaluatiebespreking Maarssen On Ice
Op 27 januari 2020 is een evaluatiebespreking gehouden over Maarssen On Ice 2019 / 2020. Aanwezig waren van de gemeente: Willemijn Luchtenbelt (gebiedsregisseur), Monique Leurs (vergunningen), Jeroen Verhoef (groenvoorziening); van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (Odru): John Ruijer; van Maarssen-on-ice: Arjen en Sheri van den Hoek en van de Wijkcommissie: Ruud, Johan en Arnold.
De voornaamste bespreekpunten waren:

 • Parkeren: met name het feit dat er geen parkeerverbod was ingesteld tussen de Royaardslaan en de Diependaalsedijk.
 • Geluid: tijdens de avonden ‘Sterren op het ijs’ zijn overtredingen van de geluidnormen geconstateerd. Voorgesteld is om een permanente meetopstelling te plaatsen bij de dichtstbijzijnde woning. Ruud en Arnold gaan bij de bewoners na of zij hiervoor toestemming willen geven.
 • De huidige vergunning loopt nu af en er wordt een nieuwe aangevraagd die waarschijnlijk erg veel zal lijken op de oude

Het besprekingsverslag volgt nog.

Nieuwbouwplannen Zogwetering
Op 7 januari a.s. heeft de voltallige wijkcommissie een gesprek gehad met de projectleider Ymke Harmsen met het oog op een verdieping van de discussie over de invulling van het plangebied. Zij vertelde dat n.a.v. de eerdere bijeenkomsten 4 scenario’s worden opgesteld die woningbouw betreffen in verschillende vormen. Deze zullen worden voorgelegd aan de stakeholders en de belangengroep. Een datum is nog niet bekend.

In de buurt Zogwetering is huis aan huis een concept-brief aan het College van B & W verspreid door de Belangenvereniging Zogwetering i.o.. Het initiatief is opgezet door Eric Verbeek en Jurgen van Denderen. De Wijkcommissie heeft hiervan kennis genomen en hen middels een mail gevraagd of zij willen dat wij de brief op onze website zetten. Hierop is nog geen reactie gekomen.

Bestemmingsplan Rondom de Vecht
Ruud heeft 2 brieven van de Raad van State ontvangen.
De eerste brief maakt melding van de reparatie die de gemeente heeft uitgevoerd op het bestemmingsplan, met de vraag of wij persisteren in onze zienswijzen. Hierop zal Ruud een bevestigend antwoord sturen.
De tweede brief bevat een uitnodiging voor de zitting op 24 maart a.s.

Bijenlint
Met Cees Lock (fa. Verheij) is afgesproken dat het bijenlint een lengte van 40 m en een breedte van 1,5 m zal krijgen. Hiervoor dient hij een offerte bij de gemeente in.
We moeten de goedkeuring van de gemeente op de offerte afwachten.

Herhalingscursus reanimatie en AED
Arnold heeft vandaag bij Alexandra van der Schaaf (Hartreanimatie Stichtse Vecht) gevraagd naar 2 mogelijke cursusdata zodat wij daarna alle deelnemers aan de eerste cursus kunnen aanschrijven voor een herhalingscursus. We wachten haar reactie af.

Werkgroep Omwonenden Buitenplaats Doornburgh
Geen nieuws

Wvttk

 • Op 19 februari wordt een startbijeenkomst aanpak eenzaamheid Stichtse Vecht georganiseerd door Welzijn Stichtse Vecht.
 • T.b.v. de wens tot uitbreiding van de wijkcommissie met een vertegenwoordiger van de Dichterswijk, neemt Steven contact op met Portaal en Arnold zal t.b.v. een directe benadering zoeken naar adressen van mensen die hebben deelgenomen aan de reanimatiecursus en mensen die zich hebben aangemeld voor onderhoud van het bijenlint.
 • In de volgende vergadering een nieuwe ‘ken je buren’ bespreken en daarbij de P.C. Hooftstraat ook betrekken.
 • – I.h.k.v. het Centraal Leefbaarheidsbudget kunnen sociale initiatieven die de samenhang in de wijk verbeteren worden betaald, maar ook fysieke verbeteringen aan de wijk zoals speelruimte en straatmeubilair. Je kan zelf een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van je eigen wijk of kern. Dit kan een bijdrage zijn in tijd of in geld. Goede ideeën kunnen worden doorgegeven op de website van de gemeente. Arnold zal dit op FB en de website zetten.

Rondvraag
Johan vraagt zich af hoe het gaat met de WhatsAp Buurtpreventie. Het is meesttijds rustig, soms wat rommelig, waardoor enkele mensen helaas de groep verlaten.

Volgende vergadering
Deze zal zijn op 16 maart a.s.