Notulen bestuursvergadering 3-9-2018

Aanwezig: Arnold, Hedde, Johan en Renée
Afwezig: Ruud en Steven

Johan notuleert

Opening
Hedde opent de vergadering. De door Ruud opgestelde agenda wordt gevolgd.

Notulen van de vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd.
De actielijst wordt in ere hersteld.

Bijeenkomst met gebiedsregiseur
De paaltjes op het fietspad van de Kortelaan keren terug.
Arnold zal Jon Graven hierover informeren en maakt foto’s van de paaltjes om op de website te plaatsen.

Ken je buren
Ken je buren wordt gehouden op zaterdag 8 september in de Zogwetering.
Voor de kinderen is een springkussen gehuurd. Mocht het slecht weer zijn en de bijeenkomst wordt afgelast dan hoeven we de huur hiervoor niet te betalen.

Wijkavond
De wijkavond wordt op donderdag 13 september gehouden in de Vondel.
Het onderwerp is “Red een leven” en gaat over de aanschaf van een AED en het opleiden van vrijwilligers die kunnen reanimeren en zo’n apparaat bedienen.
Er is een beamer geregeld en we zorgen zelf voor een laptop.

Locatie AED
We hebben een idee waar de AED geplaatst kan worden. We gaan Ruud vragen om dit te regelen.
Er is een bankrekening waar het geld voor de aanschaf van de AED op gestort kan worden.

Rondvraag
Arnold meldt dat we een bijdrage kunnen leveren aan de bijeenkomst “Werven & Activeren” over het gebruik van Facebook en het maken van flyers.

Actielijst
– Veiliger schoolweg
– Ruud vragen om de locatie van de AED te regelen.

Volgende vergadering
Die zal zijn op maandag 1 oktober om 20.00 uur.