Notulen bestuursvergadering 30 maart 2020

Deze vergadering vindt online plaats.

Aanwezig: Ruud, Steven, Johan en Arnold
Afwezig:

Arnold notuleert.

Agenda
Deze wordt goedgekeurd.

Notulen
De notulen worden goedgekeurd.

Notulen vorige vergadering
Deze worden goedgekeurd.

Mededelingen
De opschoondag van 21 maart is niet doorgegaan vanwege het coronavirus.
Op 23 april is een coördinatorenoverleg gepland; we wachten af of dat doorgaat.

Nadere voorbereiding bezwaarprocedure bij Raad van State op 24 april
Omdat ook de zitting voor onbepaalde tijd is uitgesteld, hebben we de nadere voorbereiding ook uitgesteld.

Nieuwbouwplannen Zogwetering

  • Op 1 maart jl. heeft Steven een mail gestuurd naar Ymke Harmens als reactie op haar participatievoorstel. Daarop is een antwoord gekomen op 10 maart. Deze mailwisseling is opgenomen in de bijlage bij deze notulen.
  • Op 30 maart is een mail binnengekomen van Ymke Harmens waarin zij melding maakt van het initiatief van twee buurtbewoners (Eric Verbeek en Jurgen van Denderen; zie ook onze notulen van 29-01-2020). Steven zal hierop reageren.

Bijenlint
De gemeente is akkoord met de kostenopgave voor de aanleg van het bijenlint.
De “spelregels” zijn door de commissieleden ondertekend.
Ruud, Johan en Arnold hebben samen met Cees Lock ter plekke bekeken hoe het bijenlint precies moet lopen, rekening houdend met de narcissen en het bijenhotel.
Zodra een tijdstip bekend is wanneer het frezen en inzaaien kan plaatsvinden, krijgen wij bericht, zodat we ook de vrijwilligers kunnen inseinen.

Oplaadpaal parkeerterrein Suyderhoflaan, hoek Driehoekslaan
Er is een oplaadpaal voor elektrische auto’s geplaatst op bovengenoemd parkeerterrein; hier kunnen 2 auto’s tegelijk gebruik van maken. Het gebeurt herhaaldelijk dat beide plaatsen bezet zijn door niet-elektrische auto’s. Steven neemt contact op met onze nieuwe gebiedsregisseur José van Vliet om het beleid van de gemeente te bespreken.

Herhalingscursus reanimatie en AED
Wegens de huidige omstandigheden worden er geen cursussen gegeven. Dit onderwerp blijft daarom aan de orde.

Parkeerverbod Kortelaan t.h.v. bakker Boekweit: wenselijk en/of mogelijk?
We zullen een gesprek aanvragen met de verkeersdeskundige van de gemeente om de situatie te bespreken en te overleggen welke alternatieven mogelijk zijn voor m.n. de bestelbusjes.

Grens wijken
Volgens onze vorige gebiedsregisseur Willemijn loopt de grens op de Klokjeslaan dus de ene zijde betreft onze wijk en de andere zijde de Zeehelden Staatslieden. Haar voorstel was om dit (voor de zekerheid) af te stemmen met de wijkcommissie Staatslieden Zeehelden via Rob Vlietman. Ruud neemt dit op zich.

Werkgroep Omwonenden Buitenplaats Doornburgh
Hierover is geen nieuws te melden

Wvttk
Geen extra onderwerpen

Rondvraag
Niets voor de rondvraag

Volgende vergadering
Deze wordt gepland op 2 juni a.s.