Notulen bestuursvergadering 30 september 2019

Aanwezig: Ruud, Steven, Arnold en Johan
Afwezig:

Johan notuleert

Agenda
Deze wordt goedgekeurd.

Notulen
De notulen worden goedgekeurd.

Actielijst
De speeltoestellen zijn naar verluidt gerepareerd.
Parkeren Kortelaan: Ruud neemt contact op met Willemijn betreffende de reactie van BOA’s.
Inrichting AVR- en Waterzuiveringsterrein: zie verderop in deze notulen
Kapvergunning Doornburgh: Alleen voor zieke bomen is een vergunning verleend en niet voor de komende bouwactiviteiten.
Calamiteitenroute: deze is aangepast, maar we missen de Diependaalsedijk i.g.v. evenementen in park Goudestein. Johan vraagt dit na bij Willemijn.
Locatie bijenlint: Arnold heeft enkele bewoners gevraagd naar mogelijke bezwaren voor een bijenlintlocatie aan de Suyderhoflaan. Het betreffende grasveld wordt echter tamelijk veel gebruikt voor speeldoeleinden. Bovendien is een bewoner erg bang voor bijen. Om deze redenen vervalt dit grasveld als mogelijke locatie.

Parkeeroverlast Kortelaan
De BOA’s zouden na de vakantie een onderling overleg hebben over deze problematiek en ons daarover terugmelden. Deze terugmelding hebben we nog niet ontvangen; daarom gaat Ruud dit navragen bij Willemijn.

Bijeenkomst evaluatie enquête gebiedsgericht werken
De bijeenkomst is in Boom & Bosch geweest op 12 september. Steven is erheen geweest. De enquête gaf een vernietigend resultaat te zien. De stemming was erg negatief, met name betreffende communicatie met, en serieus genomen worden door de gemeente. Over de gebiedsregisseurs was men wel goed te spreken.

Bijeenkomst invulling terreinen AVR, waterzuivering en grasveld Machinekade
De informatieve bijeenkomst was in Boom & Bosch voor de Commissie Fysiek domein.
Ruud, Steven en Arnold zijn erheen geweest. Bureau R.O. Nieuwe Gracht hield een presentatie over de Nota van uitgangspunten om op basis daarvan een structuurvisie te ontwikkelen. Er wordt een stakeholdersbijeenkomst belegd op 7 oktober waarvoor de Wijkcommissie ook is uitgenodigd. Op 14 oktober zijn de bewoners die zich daarvoor aangemeld hebben, uitgenodigd voor een participatiewerkgroep (deelname aan een werkgroep of een inloopavond).
Afgesproken wordt dat de wijkcommissie in de stakeholdersbijeenkomst zich voornamelijk zal richten op belangen die de hele wijk betreffen (zoals verkeersaantrekkende werking) en dat de leden van de wijkcommissie die aan de participatiewerkgroep deelnemen (Steven en Arnold) dit meer op persoonlijke titel doen, als naburige bewoners.

Stand van zaken Werkgroep Doornburgh
De werkgroep, bestaande uit Ruud, Johan, Dick Niesing en Jos Kamp is op 30 september voor de 2e keer bijeen geweest. Inmiddels zijn er nog 6 mensen bijgekomen. De werkgroep bereidt zich voor op de volgende bijeenkomst met de klankbordgroep. Over de klankbordgroep zijn nog enkele onduidelijkheden, zoals:
– Wie heeft de regie over de klankbordgroep?
– Wie mogen er wel of niet inzitten?
De klankbordgroep is destijds geïnitieerd door de gemeente maar heeft dit overgedragen aan de projectontwikkelaar.
Locatiekeuze bijenlint
Na zorgvuldige afweging van alle voorgestelde locaties is gekozen voor de Diependaalsedijk, tussen de Endelhovenlaan en de Kortelaan. Dit is ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd. Zodra hierover een besluit is genomen, willen we graag in overleg met de vrijwilligers en Verheij de bloembollen en bloemzaden gaan uitzoeken.

Pleinfeest Zeehelden en Staatslieden
De wijkcommissie van Zeehelden en Staatslieden hadden uitnodigingen voor hun pleinfeest op 28 september huis-aan-huis gepost in de Zogwetering. Dit roept bij ons de vraag op waar precies de grens ligt tussen die en onze wijk. Ruud neemt contact op met Rob van Vliet (Zeehelden en Staatslieden) en met Willemijn (waar ligt de grens)

Algemene wijkavond
We zoeken nog naar een passend thema. Misschien duurzaamheid? Via Willemijn wordt de gemeente gepolst om hierover een praatje te houden.

Inrichting plantsoen Peerlenburgh
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden

Lopende zaken
RvS: Ruud gaat naar de commissievergadering op 15 oktober a.s.
Werven commissieleden Dichterswijk: Steven heeft een naam als contactpersoon gekregen van Willemijn en neemt contact op.
Klokjeslaan fietsstraat: dit punt is afgehandeld.
Stand van zaken inrichting en onderhoud speeltuinen: geen nieuws.

Wvttk
Laadpaal Diependaalsedijk: Er is door een bewoner een laadpaal voor elektrische auto’s aangevraagd. Het blijkt dat dit een openbare laadpaal wordt die voor meerdere gebruikers gelijktijdig te gebruiken zal zijn.

Volgende vergadering
Deze zal zijn op 28 oktober a.s.