Notulen bestuursvergadering 4-3-2019

Aanwezig: Arnold, Johan, Ruud en Steven
Afwezig:

Johan notuleert

Notulen en mededelingen
Ruud moet nog contact opnemen met Portaal.
Arnold was ook aanwezig bij de evaluatie van Maarssen on Ice.
Hedde heeft nog geen opvolger kunnen vinden voor de commissie.
De notulen worden goedgekeurd.

Gesprek met Martijn Tillema
Martijn Tillema heeft een idee hoe het plantsoen bij hem in de buurt aantrekkelijker ingericht kan worden. Het Utrechts Landschap stelt hiervoor eventueel een subsidie beschikbaar. Ruud en Steven gaan hierover contact met hem opnemen. Ook bestaat de mogelijkheid om dit met het leefbaarheidsbudget te regelen.

Veiligheid in de Stichtse Vecht
Johan en Ruud zijn naar een bijeenkomst van de gemeente over veiligheid geweest. De criminaliteit in de gemeente blijft dalen. Wel is er een toename bij het verkeer maar dat komt door betere opsporingsmethoden. Ook wordt er gevraagd om op te letten of er in de buurt zich ook vreemde situaties voordoen. Een voorbeeld is als een gebouw niet gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is. De onderwereld wordt soms in de bovenwereld zichtbaar. De politie besteedt hier aandacht aan en vraagt ook burgers om hieraan mee te doen.
Er heeft zich iemand gemeld die gaat meelopen in een signaleringsteam.

Overdracht penningmeesterschap
Hedde, Johan en Ruud zijn naar de bank geweest voor de overdracht van de rekening van Hedde naar Johan.

Zienswijze over inrichting terrein AVR
Arnold krijgt van Steven de stukken van de gemeente om in te scannen en op de website te plaatsen.

Opschoondag
Ruud heeft de aanmelding gedaan. De scouting doet van 13.00 tot 15.00 uur park Goudestein. De inwoners van de wijk beginnen om 14.00 uur bij bakker Boekweit. Arnold neemt contact op met bakker Boekweit om een en ander te faciliteren. Arnold zorgt ook voor een aankondiging op website en facebook en een mailing naar personen die in ons bestand staan. Johan hangt een spandoek op bij Goudestein en Steven doet dit bij bakker Boekweit.

Ken je buren
Ken je buren is op 18 mei in de speeltuin van de Dichterswijk.
We gaan hiervoor flyeren, een uitnodiging om naar Ken je buren te komen en informatie over het werk van de wijkcommissie.

Rondvraag
Steven: Het weiland aan de Klokjeslaan zou gebruikt gaan worden om dieren te laten grazen. Ruud gaat aan Jos vragen wat hij hiervan weet.
Steven: Er is email naar het oude email adres gestuurd en daar is pas laat op gereageerd. De mail had betrekking op de verkeerssituatie op de Driehoekslaan en Plesmanlaan. Steven gaat aan de verzender vertellen waarom er zo laat is gereageerd.
Arnold: Hoe voorkomen we onrust als we reageren op een bestemmingsplan. Wij willen zo transparant mogelijk zijn, maar soms zijn de omstandigheden zodanig dat we snel moeten reageren. In het geval van bestemmingsplan Rondom de Vecht hadden we slechts een week de tijd. Wij willen niemand uitsluiten, maar moeten ook rekening houden met voor- en tegenstanders. Het hebben van draagvlak is erg belangrijk.

Actielijst

  • Arnold: Scannen van de zienswijze over bestemming terrein van de AVR. Contact opnemen met bakker Boekweit en bekendmaking via website, facebook en mailing van de jaarlijkse opschoondag.
  • Ruud: Portaal vragen om ons bestaan kenbaar te maken aan nieuwe huurders, wat hun beleid is ten aanzien van verwaarlozing van tuinen. En of we een oproep voor commissieleden in een krantje kan komen dat onder huurders wordt verspreid. Jos vragen wat er op het weiland gaat gebeuren.
  • Johan: Willemijn vragen over inzet BOA’s m.b.t. parkeersituatie Kortelaan.
  • Steven: Afzender email over verkeerssituatie benaderen waarom wij zo laat reageren.
  • Ruud en Steven: Inzet leefbaarheidsbudget op plantsoen te verbeteren (Martijn Tilleman}.
  • Johan en Steven: Spandoek ophangen voor de Opschoondag.

Volgende vergadering
Deze zal zijn op 29 april 2019.