Notulen bestuursvergadering 5-11-2018

Aanwezig: Reneé, Ruud, Johan, Steven, Arnold en Hedde
Afwezig:

Hedde notuleert

Opening
Ruud opent de vergadering en heet Willem Pijls, die nauw betrokken is bij ons AED-in-de-wijkproject, van harte welkom.

AED in de wijk
Er is blijdschap over het bedrag dat via berichten is binnengekomen op onze bankrekening zodat tot aanschaf van de AED wordt overgegaan. Ruud zal met een bestuurslid van de Stichting Hartreanimatie Stichtse Vecht contact opnemen over de professionele plaatsing van de kast bij Bakker Boekweit. In overleg met bakker Boekweit wordt nog bezien naar de belichting.
Qua onderhoud moeten we rekening houden met de wisseling van de pads om de 2 jaar en de batterijen om de 5 jaar. Willem Pijls maakt ons er attent op dat wij na installatie direct een account aanmaken bij Hartslag Nu. We willen deze installatie voldoende bekend maken in de wijk. Reneé zal een concept-tekst maken voor een flyer. Steven nodigt de betreffende wethouder uit voor de opening. Johan zal zorgen voor een stukje in de V.A.R./Vechtstreek en Arnold zet dit op Facebook en op de website.

Notulen 1 oktober 2018
Deze worden goedgekeurd.

Mededelingen

  • Ruud en Steven gaan op 26 november naar de door de Gemeente georganiseerde bijeenkomst over de speelplekken, ook in onze wijk.
  • De tweede cursus omtrent reanimeren is op 19 november in de Vondel. Ruud en Arnold hebben de eerste cursus gevolgd en het was een boeiende avond.
  • Ruud en Johan gaan op 9 november naar – het vervolg van – de Parkschouw.
  • Ruud, Johan en Arnold gaan op 12 november naar de bijeenkomst georganiseerd door de Gemeente over werven en activeren bewoners.

Kosten website
Gezien het vele en verantwoordelijke werk om de website bij te houden wordt aan de beheerder vanaf 2019 jaarlijks een geringe vergoeding toegekend van € 135.

Parkeeroverlast Suyderhoflaan
Enkele bewoners hebben ons bericht- maar ook via ontmoetingen in de wijk is dit ter ore gekomen – over de verkeersonveilige situatie vanwege parkeren op de stoep. We besluiten om eerst via een brief de bewoners rond de onveilige plekken aan te moedigen om een bijdrage te leveren aan verkeersveiligheid en waar mogelijk suggesties te doen die aan het doel bijdragen. Steven zal een concepttekst maken.

Tekst omtrent info over onze wijkcommissie
Na enkele suggesties wordt de tekst ietwat aangepast opdat wij die kunnen gebruiken voor onze flyers, voor op Facebook en voor op de website. Reneé rondt dit af en Arnold plaatst dit.

Maarssen On Ice
Ruud heeft aan de gemeente een brief gestuurd om het proces goed te monitoren. Wederom gaan wij via ons e-mailbestand de bewoners attent maken om een gratis toegangskaart aan te vragen. Vooralsnog gaan wij dit organiseren op 28 december om 13.00 uur. Ruud stemt dit af met de organisatie.

Zorgen over visie gemeente mogelijke bestemmingswijziging weiland Zogweteringlaan naast nr. 2
Steven zal een onderhoud aanvragen met de betreffende wethouder.

Onrust bij Gemeentehuis
Er is gesignaleerd door een bewoner dat er een onveilige situatie wordt ervaren rond het bijeenkomen van jongeren bij het gemeentehuis in de nachtelijke uren. Dit is vanuit de signaleringsteams al meer dan eens aan de politie kenbaar gemaakt. Ruud zal met de politie contact leggen hierover.

Punten voor volgend jaar
Volgend jaar willen we eens doorpraten met elkaar over het project buurtcamping en over eenzaamheid in de wijk.

Rondvraag
Niets voor de rondvraag.

Volgende vergadering
Deze zal zijn op 3 december.