Notulen bestuursvergadering 7-1-2019

Aanwezig: Arnold, Hedde, Johan, Ruud en Steven
Afwezig:

Johan notuleert

Notulen en mededelingen
Fysiek domein: De gemeente wil het eerste kooprecht hebben op grond die te koop wordt aangeboden grenzend aan de AVR in de Zogwetering.
De notulen worden goedgekeurd met die verstande dat wensen over de speelplaatsen moet zijn: wensen kenbaar maken.

Voor de actielijst
Ruud gaat Portaal vragen om nieuwe huurders in onze wijk op ons bestaan te attenderen.
Bovendien gaat Ruud vragen of huurders die hun tuin verwaarlozen, hier door Portaal over worden aangesproken. Wat is hierin het beleid van Portaal?

AED
De AED is binnen een week al twee keer uit zijn kast gehaald ten behoeve van een reanimatie. Gebruik bleek niet nodig omdat al een andere AED aanwezig was.

Afscheid Hedde en Renée
Op 23 januari nemen we afscheid van Hedde en Renée.

Overdracht penningmeesterschap
Johan neemt het penningmeesterschap over van Hedde. Hiervoor moeten we naar de bank voor de overdracht van de rekening. Johan zal daarna zowel secretaris als penningmeester zijn.

Vacatures bestuur
Vacatures voor het bestuur staan al op de website en wordt ook nog op Facebook gezet. Flyeren lijkt ons niet zinvol.
Hedde zal nog wat mensen benaderen of zij belangstelling hebben voor een bestuursfunctie.

Parkeeroverlast Zogwetering
De BOA’s hebben geen overtredingen van het parkeren geconstateerd, d.w.z. auto’s die (deels) op de stoep staan. Johan gaat Willemijn vragen of er nog gecontroleerd wordt.

Zienswijze bebouwing AVR en Waterzuivering Zogwetering
Steven heeft een brief opgesteld over wensen met betrekking tot de bebouwing van het terrein waar nu nog het afvalscheidingsstation en de waterzuivering gevestigd zijn. Arnold gaat deze brief met een kaartje op de website plaatsen. Steven wordt nog geïnformeerd wanneer de commissievergadering plaatsvindt. Hij gaat hier naar toe om een en ander toe te lichten.

Maarssen On Ice
Er hebben 39 kinderen meegedaan aan het vrije schaatsen dat we elk jaar aan de kinderen in de wijk aanbieden.
Wij vinden het wenselijk dat het park ook aangewezen wordt als vuurwerkvrijezone.
De activiteit sterren op het ijs geeft het meeste kabaal.
Er wordt dit jaar extra gelet hoe het gazon er bij ligt als de baan is afgebroken.
Johan, Arnold en Ruud gaan naar de evaluatie over het evenement.

Flyer wijkcommissie
We hebben een flyer samengesteld die bij onze evenementen kan worden uitgedeeld.

Fietssluis Zogwetering
Johan gaat Willemijn vragen of de fietssluis aan de Donkerelaan kan worden vervangen door een paaltje.

Rondvraag
Op het weiland naast buitenplaats Vechtoever zijn piketpaaltjes geplaatst. Johan gaat Willemijn vragen wat de bedoeling hiervan is.

Actielijst
Arnold: vacatures op Facebook plaatsen, brief van Steven en kaartje over bebouwing terrein van de AVR op website plaatsen en drukken van flyers over de wijkcommissie
Hedde, Johan en Ruud: naar de bank voor overdracht rekening
Ruud: Portaal vragen om ons bestaan kenbaar te maken aan nieuwe huurders en wat hun beleid is ten aanzien van verwaarlozing van tuinen.
Johan: Willemijn vragen over inzet BOA’s, piketpaaltjes in weiland en verwijderen fietssluis.
Steven: gaat naar de commissievergadering fysiekdomein om toelichting te geven.
Johan en Ruud: evaluatie Maarssen on Ice.
Hedde: gaat mensen benaderen voor een bestuursfunctie.

Volgende vergadering
Deze zal zijn op 4 maart 2019.