Categoriearchief: Nieuws

Nieuwbouwplannen t.p.v. gemeentewerf en waterzuivering

geplaatst op 5 juni 2021

Ontwerpstructuurvisie vrijgegeven voor inspraak

De afgelopen maanden hebben is er hard gewerkt aan het maken van de ontwerpstructuurvisie voor de Zogwetering. De input uit de bijeenkomsten met de werkgroep en de stakeholders en de uitkomsten van de bredere uitgezette enquête is hierin verwerkt. Op 1 juni 2021 heeft het college van B&W besloten de ontwerpstructuurvisie Zogwetering vrij te geven voor inspraak. Deze visie is vanaf vrijdag4 juni voor zes weken ter inzage gelegd. Wij hebben hem voor je geupload; je kan hem hier lezen.
Hoe de ontwerpstructuurvisie er uiteindelijk uit is komen te zien, wordt binnenkort gepresenteerd met een film die nu nog in de maak is. Als deze gereed is vermelden wij hier de link. In dit filmpje wordt met kaartmateriaal getoond wat straks waar mag en kan en worden de gemaakte keuzes toegelicht. Op deze manier kunnen alle geïnteresseerden de toelichting op de ontwerpstructuurvisie zien en beluisteren. De voornaamste conclusies zijn:
het voorkeursmodel in de ontwerpstructuurvisie gaat uit van het onbebouwd laten van het weiland, handhaving van de scouting op dezelfde plek en bebouwing op de locatie van het afvalscheidingsstation, de voormalige rioolwaterzuivering en het grasveld voor het appartementencomplex.
Voor het bestemmingsverkeer worden geen maatregelen getroffen aan de voornaamste verkeersroutes (Driehoekslaan, Diependaalsedijk, Plesmanlaan en Zandpad).

geplaatst op 6 april 2021

Op 14 januari 2021 is er een breed overleg geweest tussen de gemeente: Maarten van Dijk, Jeroen Willem Klomps (wethouders), Ymke Harmens (projectleider), Nathalie van Dijk (communicatie), Kees Fijnaut (verkeer), Joost Broeke (verslaglegging); RH-DHV: Lieke Hüsslage en André van Nieuwenhuijzen; Belangenvereniging Zogwetering: Jurgen van Denderen en Eric Verbeek en de Wijkcommissie: Ruud Snoek en Steven Vink.
Het gespreksonderwerp was primair het verkeer m.b.t. de nieuwbouwwijk Zogwetering. Aan de orde kwamen onderwerpen als parkeren, verkeersgeneratie, Zandpad, Driehoekslaan, Suyderhoflaan, Diependaalsedijk en rotonde Plesmanlaan. Het volledige verslag vind je hier.

geplaatst op 28 oktober 2020

Het is een tijdje stil geweest rond het project Zogwetering. Inmiddels heeft het College op dinsdag 13 oktober kennisgenomen van de bouwstenen en het participatieproces tot nu toe. De bouwstenen zijn vrijgegeven voor verdere participatie. De documenten kun je vinden op de website van de gemeente.
Op donderdag 5 november wordt de tweede bijeenkomst voor de werkgroep georganiseerd met bewoners die actief mee willen denken. Vanwege de situatie met Covid-19 zal deze werkgroep digitaal worden gehouden. Dat betekent dat bewoners via een digitale tool mee kunnen praten over de ontwikkeling.
Na afloop van de eerste werkgroep heeft de wijkcommissie aangegeven dat niet alle bewoners zich goed gehoord voelden. In samenspraak met de wijkcommissie heeft de gemeente ervoor gekozen om met een groep direct omwonenden een apart overleg te houden, op donderdag 29 oktober en vindt digitaal plaats. Tijdens dit overleg horen zij graag welke zorgen er bij ons leven rond de gebiedsontwikkeling Zogwetering en kunnen zij het proces nader toelichten. Het is niet de bedoeling om tijdens deze bijeenkomst een inhoudelijke discussie met elkaar te voeren. Dat zal tijdens de werkgroep gedaan worden.

geplaatst op 31 oktober 2019, bijgewerkt op 9 januari 2020

Op 14 oktober zijn 2 bijeenkomsten in het gemeentekantoor geweest:
Om 18.30 uur kwamen de mensen die zich opgegeven hadden voor de participatiewerkgroep bijeen. Bureau Nieuwegracht hield een vergelijkbare presentatie als tijdens de commissievergadering van 24 september. Deze presentatie kun je hier bekijken.
werden de aanwezigen verdeeld in groepjes die hun ideeën over de invulling van het gebied mochten inbrengen. Daarna werden deze kort plenair besproken.
Aansluitend was om 20.30 uur de inloopavond voor overige belangstellenden. Hier werden de ideeën van de werksubgroepen getoond en toegelicht.
Een beeldverslag van de avond kun je hier bekijken.

geplaatst op 31 oktober 2019

Op 7 oktober is een stakeholderbijeenkomst geweest waarvoor de wijkcommissie, de scouting, de Historische Kring, de Provincie, de Vechtplassencommissie, MOL (Stichting Maarssens Overleg Leefklimaat) uitgenodigd waren (de laatste 4 genoemde instanties waren niet aanwezig).
Vanuit het project waren aanwezig; Ymke Harmens (projectleider vanuit de gemeente), 2 personen en een stagiaire van Bureau Nieuwegracht, een financiële man (ook door de gemeente ingehuurd) en een stedenbouwkundige van de gemeente.

Bureau Nieuwegracht hield een vergelijkbare presentatie als tijdens de commissievergadering van 24 september. Deze presentatie kun je hier bekijken.
De bedoeling is om binnen 3 jaar op basis van gekozen uitgangspunten een structuurvisie te ontwikkelen.
De kernvragen gaan er over wat voor een gebied het is, zoals landschappelijk, cultureel historisch, de aansluitende omgeving, de ontsluiting.
Over het Plangebied:
Het is 5 ha groot, waarvan nu 2,4 ha bebouwd is.
Er moeten minstens 30% sociale huurwoningen en minstens 20% middensegment komen (gemeente beleid).
Afhankelijk van de soort woning wordt gerekend met 1,4 tot 2,2 parkeerplaatsen per woning.
Er kunnen maximaal 150 à 200 woningen komen.
De financiële man bekijkt of de plannen betaalbaar zijn.
De scouting moet een volwaardige locatie in het gebied behouden, mag ook een andere plek in het gebied; met een groene omgeving. Bereikbaarheid per auto heeft geen eerste prioriteit.
De wijkcommissie heeft vooral de ontsluiting van de nieuwe wijk en voorzieningen als scholen en huisartsen als aandachtspunten naar voren gebracht. Ook moet de bouw een dorps karakter houden. Geen hoogbouw (5 woonlagen wordt tot laagbouw gerekend), de groenvoorziening en ruimte voor water is gekoppeld aan de mate van gecomprimeerdheid van de woningbouw.
De vraag werd gesteld of het wenselijk is de huidige hoge muur tussen de wijk Zogwetering en de nieuwe te bouwen wijk Zogwetering te handhaven? (verliest functie als geluidswal). Dit wordt meegenomen naar de participatiebijeenkomst op 14 oktober.

Vervolg: Bureau Nieuwegracht maakt op basis van deze bijeenkomst een eerste schets.
Deze schets wordt op 14 oktober voorgelegd aan de bewonersbijeenkomst.

geplaatst op 26 juli 2019

Vind je het leuk om mee te denken over de uitgangspunten voor het gebied en de mogelijke nieuwe invulling, dan kun je je opgeven voor de participatiewerkgroep. Lees hier het wijkbericht van de gemeente waarin de gang van zaken wordt uitgelegd en hoe je je kunt aanmelden.

bijgewerkt op 5 juni 2019
De plannen voor de nieuwbouw van woningen op de locatie gelegen tussen de Zogwetering en de Machinekade in Maarssen beginnen meer vorm aan te nemen.
De gemeente wil, gebruikmakend van de Wet voorkeursrecht gemeenten, het eerste recht van koop verkrijgen van percelen in dit gebied en daarmee meer sturing houden op een actief grondbeleid.
Op dinsdag 15 januari 2019 is dit besproken in de Commissie Fysiek Domein.
De commissie kon niet tot een unaniem voorstel aan de gemeenteraad komen, zodat dit voorstel niet als hamerstuk maar als bespreekstuk is behandeld op 29 januari jl.
De volledige agenda van deze vergadering en alle ingebrachte stukken vind je hier. Ook kan je de video-opname van de behandeling van dit onderwerp bekijken.
De Raad heeft het voorstel ongewijzigd aangenomen.

In het Raadsvoorstel is het gebied van het planvoorstel aangegeven, waarin ook de gemeentewerf en het speeltuintje aan de Doornhoecklaan liggen.
plangebied raadsvoosrtel

De Wijkcommissie Zogwetering, Dichters & Lanen heeft zienswijzen ingebracht die je hier kunt nalezen; hiermee spelen we in een vroeg stadium in op de ontwikkeling!

De gemeente heeft hierop gereageerd per brief en een Nota Zienswijzen gereageerd.
Zie ook de VAR van 7 februari 2019.

bij op bloem

Ons bijenlint is weer opgestart!

Ons bijenlint-blog

 

22 april 2021

Start 2de jaar bijenlint. We hebben stukjes omgespit om ruimte te maken voor nieuw zaaigoed. Zo hopen we de diversiteit van het bijenlint te bevorderen.

11 april 2021
Uitnodiging
We starten het tweede jaar van het bijenlint op
– datum: 22 april 2021
– tijd: 19.30 uur
Graag meenemen een schep en een harkje

Nu het voorjaar aanbreekt, komt ook de tijd voor het 2de jaar van het bijenlint.
Op het moment groeit er van alles, maar de uitdaging is dat er een diversiteit aan bloemen blijft groeien. We gaan op meerdere plekken in het bijenlint grond vrijmaken door selectief begroeiing weg te spitten. Op de vrijgekomen stukjes grond zaaien we zaden van kruidenrijk mengsel.
Voor bloemrijk zaad wordt gezorgd, maar het staat je natuurlijk vrij om zelf ook bloemrijke zaden mee te nemen. Vervolgens maken we afspraken met betrekking tot gefaseerd maaien in de zomer en herfst. Tot slot spannen we weer het rood-witte lint om te voorkomen dat de groenvoorziening van de gemeente alles wegmaait.

→ Graag tot donderdag 22 april!

15 september 2020
Het bijenlint is nagenoeg uitgebloeid. De koolzaadbloemen zijn er goeddeels uitgetrokken en binnenkort, als de overige bloemen zijn uitgebloeid, wordt het ‘winterklaar’ gemaakt. Hoe dat precies zal gebeuren wordt nog overlegd met Verheij.
 
bijenlint in volle bloei6 juli 2020
Het bijenlint staat in volle bloei. Een kleurenpracht dankzij het veelvuldig watergeven door de vrijwilligers!

 
 
 
 
 
 
 
11 mei 2020
Om de droogte te bestrijden wordt het bijenlint 2 keer per week water gegeven.
 
 
 
 
 
Het water wordt met emmers uit de sloot gehengeld.

 
 
 
 
 
30 april 2020
Het bijenlint is ingezaaid!
Op 30 april was het zo ver. Toen het na een periode van droogte eindelijk weer eens begon te regenen, heeft een groep enthousiaste bewoners met inachtneming van de 1,5 m afstand het vlinder- en bijenmengsel ingezaaid. Voor het onderhoud zijn er onderling binnen de groep bijenlint-vrijwilligers goede afspraken gemaakt. En nu maar afwachten wat er opkomt en hopen dat de vlinders en bijen deze plek weten te vinden.

Wat hieraan vooraf ging
In 2018 heeft de gemeente Stichtse Vecht de erkenning bijvriendelijke gemeente gekregen vanuit ‘Nederland Zoemt’. Dit vanwege de bijvriendelijke maatregelen die er in het groenbeheer zijn genomen, maar ook vanwege de stimulering van bijenlinten in de gemeente. Een aantal wijken gingen ons al voor. Verheij Integrale Groenzorg verwijderde de toplaag en maakte de grond zaaiklaar, waarna de bewoners het bijenlint inzaaiden of de bollen plantten. Tevens gaan deze bewoners de bijenlinten onderhouden. Deze mooie initiatieven verbeteren de leefomgeving van bijen, maar ook van andere insecten. Daarnaast zorgen de bloeiende planten ook nog eens voor een verfraaiing van de woonomgeving. Wil je ook graag je omgeving vergroenen, kleurrijker of aantrekkelijker maken voor bijen en vlinders, neem dan contact met ons op. Als voldoende vrijwilligers zich aanmelden kunnen we enkele geschikte locaties uitzoeken en de gemeente vragen om ook bij ons de kosten te vergoeden en Verheij de eerste aanleg te laten doen.
Hoe sneller we de aanvraag indienen, hoe meer kans we hebben op succes, want ook bij de gemeente geldt: op = op.

bloemenstrook slingerend door grasveld

Succesvolle opschoondag 2021

Ook dit jaar heeft een enthousiaste groep mensen (met kinderen) de wijk weer ontdaan van zwerfafval.
Het weer was prima en de opkomst is sinds lang niet zo groot geweest!

In kleine groepjes nam iedereen met knijper en vuilniszak een deel van de wijk voor zijn rekening. Voor het opschonen van de sloot langs de Diependaalsedijk en in de Zogwetering zijn visnetten met verlengbare steel gebruikt.

Het meeste werk was bij de doorgaande wegen, de sloten, het parkeerterrein Diependaalsedijk / Suyderhoflaan en de speeltuinen aan de Kortelaan en de Donkerelaan. Het zwerfvuil in de woonstraten viel gelukkig mee. Toch hebben we bij elkaar 9 volle vuilniszakken opgehaald. Een enorme opsteker is dat er zo veel kinderen meededen.
Na ca. 90 minuten was iedereen weer terug bij het verzamelpunt, Bakker Boekweit.

Voorlopig weer een schone wijk!

Bestemmingsplan Zogweteringlaan ong. naast 2

Voor de bouw van een nieuwe woning naast de (voormalige) boerderij Zogweteringlaan 2 is een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd door de belanghebbende.
Door de belanghebbende, tevens initiatiefnemer, is voor de ontwikkeling een herziening van het bestemmingsplan opgesteld. Op 2 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten het bestemmingsplan Zogwetering ong. (naast 2) niet vast te stellen. Tegen dit besluit om niet vast te stellen is door de initiatiefnemer beroep ingesteld bij de Raad van State. In de uitspraak van 5 augustus 2020 heeft de Raad van State het besluit van de gemeenteraad vernietigd. De Raad van State is van oordeel dat de raad van de gemeente Stichtse Vecht bij zijn weigeringsbesluit niet overtuigend gemotiveerd heeft waarom de ruimtelijke verbetering op de oude locatie, die wordt bereikt met de sloop van de kassen, minder belangrijk is dan de gestelde nadelen van een nieuwe woning op de beoogde locatie.
Daarom heeft de gemeente een onderzoek laten instellen naar de ruimtelijke kwaliteitsverbetering zoals deze aan de Gageldijk ontstaat te wegen tegen de negatieve effecten van de bouw van een woning aan de Zogweteringlaan. Dit onderzoek is uitgevoerd door Buro SRO; het betreffende advies vind je hier.
Op 2 februari 2021 is dit in de commissie Fysiek Domein besproken en is besloten het bestemmingsplan, op basis van dit advies, niet vast te stellen.

Uitbreiding van Park Goudestein als evenementen-terrein

De Wijkcommissie tekende bezwaar aan bij de
Raad van State. Deze vindt ons bezwaar gegrond.

Wat is er aan de hand?

 
Huidige situatie:
Op 2 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Rondom de Vecht” vastgesteld. Een onderdeel van het bestemmingsplan betreft Park Goudestein als evenemententerrein.
Op dit moment wordt hier jaarlijks de ijsbaan georganiseerd, evenals een aantal ééndaagse activiteiten, zoals sinterklaas, koningsdag, 4 en 5 mei, een kerkdienst, etc.
Zowel de ijsbaan als de afzonderlijke activiteiten hebben de steun van de wijkcommissie.

Wijziging:
Op 19 november 2019 heeft de gemeenteraad gekozen voor een wijziging in het bestemmingsplan “Rondom de Vecht”.
Deze wijziging heeft o.a. betrekking op de uitbreiding van het aantal evenementen in Park Goudestein. Het gaat met name om extra 3 x driedaagse evenementen met de bijbehorende op- en afbouwdagen.

Bezwaar:
De wijkcommissie is van mening dat met de uitbreiding van deze evenementen de druk op Park Goudestein te groot wordt. Het is een historisch park en in die zin behoort het tot ons cultureel erfgoed.
De wijkcommissie vreest dat de extra evenementen een aanzienlijke druk op de leefbaarheid in de wijk leggen. In het beleidsplan wordt namelijk niet omschreven aan welk soort activiteiten we moeten denken.
Daarom heeft de wijkcommissie samen met de Vechtplassencommissie een bezwaar ingediend tegen de uitbreiding van de 3 x driedaagse evenementen, incl. opbouw- en afbouwdagen bij de Raad van State.

Zitting:
Op 3 augustus 2020 is de zitting geweest en is de wijkcommissie gehoord.
Twee commissieleden hebben de zitting bijgewoond.

Uitspraak:
Op 10 december ontvingen we de uitspraak van de Raad van State:
De gemeenteraad heeft niet inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van de meerdaagse
evenementen met betrekking tot parkeren, verkeer, geluid en begrenzing van het aantal bezoekers.
De Raad van State verklaart ons bezwaar gegrond.
De gemeenteraad moet het wijzigingsbesluit vernietigen.

Het staat de gemeenteraad wel vrij om een andere planregeling voor de meerdaagse evenementen vast te stellen.
De Raad van State verklaart ook dat de cultuur-historische waarde van het park ook met de extra 3 x driedaagse activiteiten door de gemeente voldoende wordt beschermd.

“Van gas los” – Maar hoe dan?

Jaarlijkse Wijkavond 2019

* Heeft u ook gehoord dat de gaskraan dicht gaat?
* Maar hebt u nog geen idee hoe u dit moet aanpakken?
* Bent u benieuwd hoe de gemeente u kan helpen?
* Wat kunnen we van de landelijke overheid verwachten?
* Wat kunt u zélf al doen?
 
Stichting Duurzame Vecht heeft deze vragen zoveel mogelijk met u beantwoord op de jaarlijkse wijkavond van 27 november 2019.

Het thema van deze avond was:
– Landelijk beleid betreffende energietransitie
– De rol van de gemeente en úw rol hierin

Na een presentatie over de energietransitie door Stichting Duurzame Vecht zijn bewoners in groepen in gesprek gegaan met de energieambassadeurs over hun persoonlijke vragen.
Bij de groepsindeling werd rekening gehouden met de woonsituatie, o.a.:
de wijk / oud -nieuw huis / appartement / rijtjeswoning / hoekwoning / twee-onder-een-kap.
Aansluitend werden plenair de belangrijkste vraagstukken besproken.
Na afloop werd op informele wijze nagepraat met een drankje.

Parkeren Kortelaan

De leden van de wijkcommissie is de commotie rond het parkeren en in het bijzonder het uitdelen van gele kaarten op de Kortelaan niet ontgaan. De VAR besteedde daar twee artikelen aan.
We hebben met onze gebiedsregisseur van de gemeente contact over het parkeren op de Kortelaan. Zij meldde ons dat de boa’s (ondersteuners van de politie) hierover onderling in gesprek gaan.
Daarna hebben wij een gesprek met de gebiedsregisseur en een vertegenwoordiger van de boa’s over de ontstane situatie. Dit gesprek vindt na de vakantie plaats.

Wij brengen uiteraard verslag uit van dit gesprek via FB en deze website en zoeken naar een vorm om de bewoners van de Kortelaan te betrekken bij de gesprekken.
Bewoners kunnen met vragen en/of opmerkingen over de parkeersituatie op de Kortelaan altijd contact met ons opnemen (info@zogweteringdichtersenlanen.nl).

Ons motto is “een leefbare Kortelaan voor allen”.

Schietgeluid uit de Bethunepolder

Al enkele jaren zijn er in het voorjaar geweerschoten te horen vanuit de Bethunepolder, met name ’s morgens vroeg (vanaf zonsopgang) en meestal op zaterdag.
Omdat dit de slaap verstoort van meerdere mensen, heeft de wijkcommissie uitgezocht wie deze geluiden veroorzaken en wat eraan te doen is.

Het blijkt dat het geluid afkomstig is van het jagen op ganzen.
De ganzenpopulatie moet worden beperkt wegens de schade die de dieren aanrichten aan de gewassen. Dit is staand beleid van de provincie; deze compenseert de gedupeerde boeren mits deze voldoende ganzen door jagers laten neerschieten. Het jachtseizoen loopt van april tot en met oktober; in deze periode mag vanaf een half uur voor zonsopgang gejaagd worden, wat in de zomermaanden dus erg vroeg is, zoals wij helaas ervaren.
Het hoogtepunt ligt tussen 5 juli en half augustus; zie ook de website van de wildbeheereenheid WBE Noorderpark.

De ganzen vliegen tegen zonsopgang naar hun vaste foerageerplekken en worden d.m.v. hagelschietende geweren tijdens de vlucht neergehaald. Het is geen optie om ze te schieten op hun foerageerplekken, want dan gaan ze de volgende keer elders eten. Bovendien zijn ze moeilijk te zien tussen het hoge gras.

Het jagen gebeurt met een aantal jagers tegelijk omdat men niet tevoren weet waar de ganzen zullen overvliegen; de jagers stellen zich daarom verspreid op. Omdat het moeilijk is om op werkdagen aan voldoende jagers te komen, beperkt de jacht zich tot de vrijdagen en zaterdagen.

Het geluid laat zich moeilijk dempen. Ten eerste omdat geluiddempers tijdens het jagen in Nederland niet toegestaan zijn en ten tweede omdat er geen geluiddempers bestaan voor hagelbuksen.
Dat er hinder wordt ondervonden is bij de jagers bekend; de politie heeft hen een aantal keer hierover benaderd en met hun afgesproken dat zij daags voor de jacht dit melden bij de politie, zodat die ervan weet als er klachten binnenkomen (ook van het huisjespark de Wilgenplas komen klachten).
Hierop aanhakend hebben wij met afgesproken dat ook wij daags voor elke jacht een whatsapp krijgen, zodat we er ons mentaal op kunnen voorbereiden.
Wil jij ook via de WhatsApp of per sms op de hoogte gehouden worden, stuur dan een e-mail met je naam en telefoonnummer aan info@zogweteringdichtersenlanen.nl.