Categoriearchief: Nieuws

Nieuwbouwplannen Zogwetering

Structuurvisie Zogwetering naar de gemeenteraad

23 september 2021
De concept-structuurvisie voor het gebied heeft van 3 juni tot en met 15 juli 2021 ter inzage gelegen. Er zijn 18 zienswijzen (bezwaren) ingediend. Uit de inbreng van inwoners kwam naar voren dat veel mensen het bouwen van woningen op deze plek steunen. Wel willen ze dat het weiland aan de Machinekade en de groenstrook voor het appartementencomplex Ruige Leeuwetand onbebouwd blijft. Dat staat nu ook zo beschreven in de structuurvisie.
Naar verwachting bespreekt de commissie Fysiek Domein de structuurvisie Zogwetering in oktober, waarna de gemeenteraad naar verwachting in november zal besluiten over de vaststelling van deze structuurvisie.
Lees hier de reactie van de gemeente op onze ingebrachte zienswijzen.

Stichtse Vecht stelt mogelijkheid tot aankoop paardenweiland bij Zogwetering voor woningbouw veilig

7 augustus 2021
(uit: VARNws d.d. 6 augustus 2021)

Onlangs heeft de gemeente een aanbiedingsbrief ontvangen van de grondeigenaren van het zgn. paardenveldje aan de Machinekade. Het college heeft een positief beginselbesluit genomen om de onderhandelingen te gaan starten tot aankoop van deze gronden. Met het positief beginselbesluit is de gemeente niet gehouden om direct een aanbod te doen en actief het verwervingsproces te voeren.

▸ Kijk voor het hele artikel op VARnws

Zienswijzen van de wijkcommissie op concept structuurvisie

20 juli 2021
Op 14 juli heeft de wijkcommissie haar zienswijzen op de concept structuurvisie bij de gemeenteraad ingediend. Ze zijn tot stand gekomen na overleg met de belangenvereniging Zogwetering en de VvE van het appartementencomplex de Ruige Leeuwetand (Doornhoecklaan).
Lees hier onze bezwaren tegen een aantal aspecten in de structuurvisie.

Film concept structuurvisie

26 juni 2021
In opdracht van de gemeente is een filmpje gemaakt over de concept structuurvisie; hij is hier te bekijken.

Concept structuurvisie vrijgegeven voor inspraak

5 juni 2021
De afgelopen maanden hebben is er hard gewerkt aan het maken van de ontwerpstructuurvisie voor de Zogwetering. De input uit de bijeenkomsten met de werkgroep en de stakeholders en de uitkomsten van de bredere uitgezette enquête is hierin verwerkt. Op 1 juni 2021 heeft het college van B&W besloten de ontwerpstructuurvisie Zogwetering vrij te geven voor inspraak. Deze visie is vanaf vrijdag 4 juni voor zes weken ter inzage gelegd. Wij hebben hem voor je geupload; je kan hem hier lezen.
Hoe de ontwerpstructuurvisie er uiteindelijk uit is komen te zien, wordt binnenkort gepresenteerd met een film die nu nog in de maak is. Als deze gereed is vermelden wij hier de link. In dit filmpje wordt met kaartmateriaal getoond wat straks waar mag en kan en worden de gemaakte keuzes toegelicht. Op deze manier kunnen alle geïnteresseerden de toelichting op de ontwerpstructuurvisie zien en beluisteren. De voornaamste conclusies zijn:
het voorkeursmodel in de ontwerpstructuurvisie gaat uit van het onbebouwd laten van het weiland, handhaving van de scouting op dezelfde plek en bebouwing op de locatie van het afvalscheidingsstation, de voormalige rioolwaterzuivering en het grasveld voor het appartementencomplex.
Voor het bestemmingsverkeer worden geen maatregelen getroffen aan de voornaamste verkeersroutes (Driehoekslaan, Diependaalsedijk, Plesmanlaan en Zandpad).

6 april 2021
Op 14 januari 2021 is er een breed overleg geweest tussen de gemeente: Maarten van Dijk, Jeroen Willem Klomps (wethouders), Ymke Harmens (projectleider), Nathalie van Dijk (communicatie), Kees Fijnaut (verkeer), Joost Broeke (verslaglegging); RH-DHV: Lieke Hüsslage en André van Nieuwenhuijzen; Belangenvereniging Zogwetering: Jurgen van Denderen en Eric Verbeek en de Wijkcommissie: Ruud Snoek en Steven Vink.
Het gespreksonderwerp was primair het verkeer m.b.t. de nieuwbouwwijk Zogwetering. Aan de orde kwamen onderwerpen als parkeren, verkeersgeneratie, Zandpad, Driehoekslaan, Suyderhoflaan, Diependaalsedijk en rotonde Plesmanlaan. Het volledige verslag vind je hier.

28 oktober 2020
Het is een tijdje stil geweest rond het project Zogwetering. Inmiddels heeft het College op dinsdag 13 oktober kennisgenomen van de bouwstenen en het participatieproces tot nu toe. De bouwstenen zijn vrijgegeven voor verdere participatie. De documenten kun je vinden op de website van de gemeente.
Op donderdag 5 november wordt de tweede bijeenkomst voor de werkgroep georganiseerd met bewoners die actief mee willen denken. Vanwege de situatie met Covid-19 zal deze werkgroep digitaal worden gehouden. Dat betekent dat bewoners via een digitale tool mee kunnen praten over de ontwikkeling.
Na afloop van de eerste werkgroep heeft de wijkcommissie aangegeven dat niet alle bewoners zich goed gehoord voelden. In samenspraak met de wijkcommissie heeft de gemeente ervoor gekozen om met een groep direct omwonenden een apart overleg te houden, op donderdag 29 oktober en vindt digitaal plaats. Tijdens dit overleg horen zij graag welke zorgen er bij ons leven rond de gebiedsontwikkeling Zogwetering en kunnen zij het proces nader toelichten. Het is niet de bedoeling om tijdens deze bijeenkomst een inhoudelijke discussie met elkaar te voeren. Dat zal tijdens de werkgroep gedaan worden.

31 oktober 2019, bijgewerkt op 9 januari 2020
Op 14 oktober zijn 2 bijeenkomsten in het gemeentekantoor geweest:
Om 18.30 uur kwamen de mensen die zich opgegeven hadden voor de participatiewerkgroep bijeen. Bureau Nieuwegracht hield een vergelijkbare presentatie als tijdens de commissievergadering van 24 september. Deze presentatie kun je hier bekijken.
werden de aanwezigen verdeeld in groepjes die hun ideeën over de invulling van het gebied mochten inbrengen. Daarna werden deze kort plenair besproken.
Aansluitend was om 20.30 uur de inloopavond voor overige belangstellenden. Hier werden de ideeën van de werksubgroepen getoond en toegelicht.
Een beeldverslag van de avond kun je hier bekijken.

31 oktober 2019
Op 7 oktober is een stakeholderbijeenkomst geweest waarvoor de wijkcommissie, de scouting, de Historische Kring, de Provincie, de Vechtplassencommissie, MOL (Stichting Maarssens Overleg Leefklimaat) uitgenodigd waren (de laatste 4 genoemde instanties waren niet aanwezig).
Vanuit het project waren aanwezig; Ymke Harmens (projectleider vanuit de gemeente), 2 personen en een stagiaire van Bureau Nieuwegracht, een financiële man (ook door de gemeente ingehuurd) en een stedenbouwkundige van de gemeente.

Bureau Nieuwegracht hield een vergelijkbare presentatie als tijdens de commissievergadering van 24 september. Deze presentatie kun je hier bekijken.
De bedoeling is om binnen 3 jaar op basis van gekozen uitgangspunten een structuurvisie te ontwikkelen.
De kernvragen gaan er over wat voor een gebied het is, zoals landschappelijk, cultureel historisch, de aansluitende omgeving, de ontsluiting.
Over het Plangebied:
Het is 5 ha groot, waarvan nu 2,4 ha bebouwd is.
Er moeten minstens 30% sociale huurwoningen en minstens 20% middensegment komen (gemeente beleid).
Afhankelijk van de soort woning wordt gerekend met 1,4 tot 2,2 parkeerplaatsen per woning.
Er kunnen maximaal 150 à 200 woningen komen.
De financiële man bekijkt of de plannen betaalbaar zijn.
De scouting moet een volwaardige locatie in het gebied behouden, mag ook een andere plek in het gebied; met een groene omgeving. Bereikbaarheid per auto heeft geen eerste prioriteit.
De wijkcommissie heeft vooral de ontsluiting van de nieuwe wijk en voorzieningen als scholen en huisartsen als aandachtspunten naar voren gebracht. Ook moet de bouw een dorps karakter houden. Geen hoogbouw (5 woonlagen wordt tot laagbouw gerekend), de groenvoorziening en ruimte voor water is gekoppeld aan de mate van gecomprimeerdheid van de woningbouw.
De vraag werd gesteld of het wenselijk is de huidige hoge muur tussen de wijk Zogwetering en de nieuwe te bouwen wijk Zogwetering te handhaven? (verliest functie als geluidswal). Dit wordt meegenomen naar de participatiebijeenkomst op 14 oktober.

Vervolg: Bureau Nieuwegracht maakt op basis van deze bijeenkomst een eerste schets.
Deze schets wordt op 14 oktober voorgelegd aan de bewonersbijeenkomst.

26 juli 2019

Vind je het leuk om mee te denken over de uitgangspunten voor het gebied en de mogelijke nieuwe invulling, dan kun je je opgeven voor de participatiewerkgroep. Lees hier het wijkbericht van de gemeente waarin de gang van zaken wordt uitgelegd en hoe je je kunt aanmelden.

5 juni 2019
De plannen voor de nieuwbouw van woningen op de locatie gelegen tussen de Zogwetering en de Machinekade in Maarssen beginnen meer vorm aan te nemen.
De gemeente wil, gebruikmakend van de Wet voorkeursrecht gemeenten, het eerste recht van koop verkrijgen van percelen in dit gebied en daarmee meer sturing houden op een actief grondbeleid.
Op dinsdag 15 januari 2019 is dit besproken in de Commissie Fysiek Domein.
De commissie kon niet tot een unaniem voorstel aan de gemeenteraad komen, zodat dit voorstel niet als hamerstuk maar als bespreekstuk is behandeld op 29 januari jl.
De volledige agenda van deze vergadering en alle ingebrachte stukken vind je hier. Ook kan je de video-opname van de behandeling van dit onderwerp bekijken.
De Raad heeft het voorstel ongewijzigd aangenomen.

In het Raadsvoorstel is het gebied van het planvoorstel aangegeven, waarin ook de gemeentewerf en het speeltuintje aan de Doornhoecklaan liggen.
plangebied raadsvoosrtel

De Wijkcommissie Zogwetering, Dichters & Lanen heeft zienswijzen ingebracht die je hier kunt nalezen; hiermee spelen we in een vroeg stadium in op de ontwikkeling!

De gemeente heeft hierop gereageerd per brief en een Nota Zienswijzen gereageerd.
Zie ook de VAR van 7 februari 2019.

oefenen op een pop

Nieuwe cursussen reanimeren

We organiseren weer cursussen reanimeren! Zowel voor beginners als voor ‘gevorderden’, d.w.z. mensen die aan een opfriscursus toe zijn.
We proberen ze dit najaar te laten plaatsvinden maar willen eerst graag peilen hoeveel belangstelling hiervoor is.
Ben je geïnteresseerd, vul dan voor 28 september a.s. één van de onderstaande formulieren in. We houden je dan op de hoogte van onze plannen en ze verplichten je tot niets!

Wil je voor het eerst een reanimatiecursus volgen, vul dan dit formulier in:

  Ja, ik heb belangstelling voor het volgen van een reanimatiecursus voor beginners. Houd mij vrijblijvend op de hoogte over de prijs en de datum.

   
  Wil je een opfriscursus volgen, kies dan dit formulier:

   Ja, ik heb belangstelling voor het volgen van een opfriscursus reanimeren. Houd mij vrijblijvend op de hoogte over de prijs en de datum.

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    

   deelnemers aan de bijeenkomst

   Ontmoet je buren in de Dichterswijk 2021

   Op zaterdag 4 september waren de bewoners van de Dichterswijk uitgenodigd om elkaar (beter) te leren kennen en om nieuwe bewoners te ontmoeten. Dit vond plaats van 16.00 tot 17.30 uur op de hoek Vondelstraat – Tesselschadestraat, waar de Wijkcommissie had gezorgd voor tafels en stoelen, hapjes en drankjes.
   Het was een mooie zonnige middag waarbij meerdere bewoners uit de Dichterswijk bijeengekomen zijn om met elkaar kennis te maken en te borrelen. Traditiegetrouw zullen we dit initiatief volgend jaar in een andere buurt weer voortzetten.

   brandende gaspit

   “Van gas los” – Maar hoe dan?

   25 augustus 2021
   Naar aanleiding van het bericht in de Gelderlander (zie hieronder) hebben wij bij onze gebiedsregisseur José van Vliet om een toelichting gevraagd. Zij heeft hierop vandaag gereageerd:
   “De warmtevisie is een eerste technische analyse van welke wijken het beste eerst van het gas af kunnen. Dat zegt nog niet zoveel over de planning. Kan nog alle kanten op. 7 september is de commissie en 28 september komt het in de Raad. Er zijn nog geen centjes en geen capaciteit voor uitvoering. Dus alles ligt nog helemaal open. We gaan eerst uitgebreid met de wijken in conclaaf. Niets ligt vast. Zo simpel is het.
   Misschien goed om te luisteren naar de commissievergadering op 7 september.”

   7 augustus 2021

   Deze drie wijken in Maarssen moeten als eerste van het gas af

   bron: De Gelderlander 29 juli 2021

   Drie wijken in Maarssen-Dorp maken grote kans om als eerste van het gas af te gaan. Ze liggen langs het Amsterdam-Rijnkanaal, die als nieuwe warmtebron kan gaan dienen. Er worden drie fasen voorzien:
   In fase 1 komt het deel tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Straatweg aan de beurt.
   In de tweede fase de oostkant van het dorp: Zogwetering, Zeeheldenbuurt, Staatsliedenbuurt en Zandweg-Oostwaard.
   De gemeente verwacht dat deze wijken ‘in principe voor 2030 van het aardgas af kunnen’.

   ▸ Kijk voor het hele artikel in de Gelderlander

   Jaarlijkse Wijkavond 2019

   * Heeft u ook gehoord dat de gaskraan dicht gaat?
   * Maar hebt u nog geen idee hoe u dit moet aanpakken?
   * Bent u benieuwd hoe de gemeente u kan helpen?
   * Wat kunnen we van de landelijke overheid verwachten?
   * Wat kunt u zélf al doen?
    
   Stichting Duurzame Vecht heeft deze vragen zoveel mogelijk met u beantwoord op de jaarlijkse wijkavond van 27 november 2019.

   Het thema van deze avond was:
   – Landelijk beleid betreffende energietransitie
   – De rol van de gemeente en úw rol hierin

   Na een presentatie over de energietransitie door Stichting Duurzame Vecht zijn bewoners in groepen in gesprek gegaan met de energieambassadeurs over hun persoonlijke vragen.
   Bij de groepsindeling werd rekening gehouden met de woonsituatie, o.a.:
   de wijk / oud -nieuw huis / appartement / rijtjeswoning / hoekwoning / twee-onder-een-kap.
   Aansluitend werden plenair de belangrijkste vraagstukken besproken.
   Na afloop werd op informele wijze nagepraat met een drankje.

   bij op bloem

   Ons bijenlint-blog

   4 augustus 2021

   klik op een foto voor een groter beeld

   Ronja heeft 2 keer met de bosmaaier gemaaid in de strook tussen het bijenlint en de greppel ervoor.
   Na een gele en paarse periode in het voorjaar wordt het bijenlint nu bepaald door de witte schermbloemen van de peen en de gewone berenklauw (niet te verwarren met de reuzenberenklauw die bij aanraking met de huid brandwonden kan veroorzaken).
   Van dichtbij zijn er ook andere kleuren bloemen te zien, zoals de distel, kaardebol, grijskruid, wikke, wittehoningklaver.
   Het bijenlint ziet er misschien wild uit, maar we zien er nu hommels en bijen.
   In de nazomer of herfst willen we al een start gaan maken met de voorbereiding voor volgend jaar.

   22 april 2021

   Start 2de jaar bijenlint. We hebben stukjes omgespit om ruimte te maken voor nieuw zaaigoed. Zo hopen we de diversiteit van het bijenlint te bevorderen.

   11 april 2021
   Uitnodiging
   We starten het tweede jaar van het bijenlint op
   – datum: 22 april 2021
   – tijd: 19.30 uur
   Graag meenemen een schep en een harkje

   Nu het voorjaar aanbreekt, komt ook de tijd voor het 2de jaar van het bijenlint.
   Op het moment groeit er van alles, maar de uitdaging is dat er een diversiteit aan bloemen blijft groeien. We gaan op meerdere plekken in het bijenlint grond vrijmaken door selectief begroeiing weg te spitten. Op de vrijgekomen stukjes grond zaaien we zaden van kruidenrijk mengsel.
   Voor bloemrijk zaad wordt gezorgd, maar het staat je natuurlijk vrij om zelf ook bloemrijke zaden mee te nemen. Vervolgens maken we afspraken met betrekking tot gefaseerd maaien in de zomer en herfst. Tot slot spannen we weer het rood-witte lint om te voorkomen dat de groenvoorziening van de gemeente alles wegmaait.

   → Graag tot donderdag 22 april!

   15 september 2020
   Het bijenlint is nagenoeg uitgebloeid. De koolzaadbloemen zijn er goeddeels uitgetrokken en binnenkort, als de overige bloemen zijn uitgebloeid, wordt het ‘winterklaar’ gemaakt. Hoe dat precies zal gebeuren wordt nog overlegd met Verheij.
    
   bijenlint in volle bloei6 juli 2020
   Het bijenlint staat in volle bloei. Een kleurenpracht dankzij het veelvuldig watergeven door de vrijwilligers!

    
    
    
    
    
    
    

    
    
   11 mei 2020
   Om de droogte te bestrijden wordt het bijenlint 2 keer per week water gegeven.
    
    
    
    
    

    
    
   Het water wordt met emmers uit de sloot gehengeld.

    
    
    
    
    
   30 april 2020
   Het bijenlint is ingezaaid!
   Op 30 april was het zo ver. Toen het na een periode van droogte eindelijk weer eens begon te regenen, heeft een groep enthousiaste bewoners met inachtneming van de 1,5 m afstand het vlinder- en bijenmengsel ingezaaid. Voor het onderhoud zijn er onderling binnen de groep bijenlint-vrijwilligers goede afspraken gemaakt. En nu maar afwachten wat er opkomt en hopen dat de vlinders en bijen deze plek weten te vinden.

    
    
    
    
   Wat hieraan vooraf ging
   In 2018 heeft de gemeente Stichtse Vecht de erkenning bijvriendelijke gemeente gekregen vanuit ‘Nederland Zoemt’. Dit vanwege de bijvriendelijke maatregelen die er in het groenbeheer zijn genomen, maar ook vanwege de stimulering van bijenlinten in de gemeente. Een aantal wijken gingen ons al voor. Verheij Integrale Groenzorg verwijderde de toplaag en maakte de grond zaaiklaar, waarna de bewoners het bijenlint inzaaiden of de bollen plantten. Tevens gaan deze bewoners de bijenlinten onderhouden. Deze mooie initiatieven verbeteren de leefomgeving van bijen, maar ook van andere insecten. Daarnaast zorgen de bloeiende planten ook nog eens voor een verfraaiing van de woonomgeving. Wil je ook graag je omgeving vergroenen, kleurrijker of aantrekkelijker maken voor bijen en vlinders, neem dan contact met ons op. Als voldoende vrijwilligers zich aanmelden kunnen we enkele geschikte locaties uitzoeken en de gemeente vragen om ook bij ons de kosten te vergoeden en Verheij de eerste aanleg te laten doen.
   Hoe sneller we de aanvraag indienen, hoe meer kans we hebben op succes, want ook bij de gemeente geldt: op = op.

   bloemenstrook slingerend door grasveld

   Ontwikkelingen Buitenplaats Doornburgh

   Buitenplaats Doornburgh, gelegen aan de Diependaalsedijk in Maarssen, wordt geëxploiteerd door de MeyerBergman Erfgoed Groep (die ook paleis Soestdijk en de Westergasfabriek in Amsterdam beheert). Het doel is om programma’s te presenteren op het snijvlak van kunst en wetenschap, met o.a. residenties, tentoonstellingen, workshops en lezingen. Tevens is er het restaurant De Zusters gevestigd.
   In verband met de huidige en toekomstige ontwikkelingen van de buitenplaats, vinden er regelmatig bijeenkomsten plaats met de hiervoor speciaal opgerichte Klankbordgroep. Hieraan nemen o.a. twee mensen van de wijkcommissie deel.
    
   Bijeenkomst Klankbordgroep 16 juni 2021
   verslag door Johan Jonkheid. Kijk hier voor de notulen van MeyerBergman.

   Namens MeyerBergman erfgoedgroep zijn aanwezig: Maya Meyer-Bergmans, Mark de Kruijk (algemeen directeur) en Joanna van Dorp. Er zijn 7 aanwezigen van belangengroepen.
   Aan het begin wordt er gezegd dat het geen pretpark wordt. Er kan meer niet dan wel.
   Voorlopig wordt er nog niet gedacht aan het plaatsen van bebouwing. De poortwoningen bij het hek naar het park gaan zeker niet door omdat ze in de schaduw zouden komen te staan.
   Ook het plaatsen van andere bebouwing is nog onzeker, maar niet uitgesloten. Een belangrijke reden om hier niet aan te denken is de parkeercapaciteit. Parkeren voor bewoners gaat ten koste van de algehele parkeercapaciteit.
   Men wil zich gaan richten op het organiseren van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Het verdienmodel is dat derden activiteiten organiseren en er verdiend wordt op verhuur van de faciliteiten. Zo wordt er nu al verdiend aan de verhuur van de bestaande poortwoning.
   Ook is er sprake van om landgoed te transformeren naar een hotel. Hoe dit gaat gebeuren is nog niet duidelijk en de accommodatie is beperkt (er wordt gesproken over 9 personen).
   Verder is er een al bestaande horeca faciliteit.
   Voor alles wat er nu gedaan wordt heeft men vergunning van de gemeente. Dit gaat bestendigd worden in een aanpassing van het bestemmingsplan. Nu rust er op het gebied nog een religieuze bestemming. Een aanvraag voor verandering van de bestemming is binnenkort te verwachtten.
   Ze beschikken over goede contacten. Met trots vertelden ze dat koningin Maxima op bezoek was geweest. En de burgemeester komt de volgende dag op bezoek.
   De aanwezigen lieten zich positief uit over wat er gebeurt. Dit ook met de mededeling dat het heel wat erger had kunnen zijn.
   Maya Meyer-Bergman benadrukt dat men de wensen van de zusters respecteert en zal nakomen.

   Succesvolle opschoondag 2021

   Ook dit jaar heeft een enthousiaste groep mensen (met kinderen) de wijk weer ontdaan van zwerfafval.
   Het weer was prima en de opkomst is sinds lang niet zo groot geweest!

   In kleine groepjes nam iedereen met knijper en vuilniszak een deel van de wijk voor zijn rekening. Voor het opschonen van de sloot langs de Diependaalsedijk en in de Zogwetering zijn visnetten met verlengbare steel gebruikt.

   Het meeste werk was bij de doorgaande wegen, de sloten, het parkeerterrein Diependaalsedijk / Suyderhoflaan en de speeltuinen aan de Kortelaan en de Donkerelaan. Het zwerfvuil in de woonstraten viel gelukkig mee. Toch hebben we bij elkaar 9 volle vuilniszakken opgehaald. Een enorme opsteker is dat er zo veel kinderen meededen.
   Na ca. 90 minuten was iedereen weer terug bij het verzamelpunt, Bakker Boekweit.

   Voorlopig weer een schone wijk!

   Bestemmingsplan Zogweteringlaan ong. naast 2

   Voor de bouw van een nieuwe woning naast de (voormalige) boerderij Zogweteringlaan 2 is een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd door de belanghebbende.
   Door de belanghebbende, tevens initiatiefnemer, is voor de ontwikkeling een herziening van het bestemmingsplan opgesteld. Op 2 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten het bestemmingsplan Zogwetering ong. (naast 2) niet vast te stellen. Tegen dit besluit om niet vast te stellen is door de initiatiefnemer beroep ingesteld bij de Raad van State. In de uitspraak van 5 augustus 2020 heeft de Raad van State het besluit van de gemeenteraad vernietigd. De Raad van State is van oordeel dat de raad van de gemeente Stichtse Vecht bij zijn weigeringsbesluit niet overtuigend gemotiveerd heeft waarom de ruimtelijke verbetering op de oude locatie, die wordt bereikt met de sloop van de kassen, minder belangrijk is dan de gestelde nadelen van een nieuwe woning op de beoogde locatie.
   Daarom heeft de gemeente een onderzoek laten instellen naar de ruimtelijke kwaliteitsverbetering zoals deze aan de Gageldijk ontstaat te wegen tegen de negatieve effecten van de bouw van een woning aan de Zogweteringlaan. Dit onderzoek is uitgevoerd door Buro SRO; het betreffende advies vind je hier.
   Op 2 februari 2021 is dit in de commissie Fysiek Domein besproken en is besloten het bestemmingsplan, op basis van dit advies, niet vast te stellen.