Categoriearchief: Nieuws

Jaarlijkse wijkavond UITGESTELD!

Wegens het aangescherpte beleid voor de coronabestrijding, waarbij met klem wordt aangeraden zo min mogelijk mensen te ontmoeten, heeft de Wijkcommissie besloten de jaarlijkse wijkavond van 17 november (weer) niet door te laten gaan, maar uit te stellen naar een nader te bepalen datum. Het is triest maar onze gezondheid gaat toch boven alles.
Zodra de omstandigheden het weer toelaten zullen we een nieuwe datum prikken, dus houd deze website in de gaten!


Op woensdag 17 november 2021 is het eindelijk weer zo ver, de jaarlijkse wijkavond! Met dit keer als thema:

Bouwplan Zogwetering
en de relatie met
de Nieuwe Hollandsche Waterlinie

Programma

19.45 uur: Inloop met koffie/thee
20.00 uur: Welkom
  Activiteiten Wijkcommissie
20.15 uur: Informatie Hollandsche Waterlinie
  door Marcel Blekendaal, polderwachter
20.45 uur: Informatie over nieuwbouwplan Zogwetering
  door Ymke Harmens,
  projectleider bouwplan Zogwetering
21.20 uur: Vragen, opmerkingen, suggesties
21.30 uur: Afsluiting met drankje

Plaats: De Vondel, Vondelstraat 51.
Wij vragen bij binnenkomst een Coronatoegangsbewijs

voorblad brochure

Gebiedsgericht werken

Uit een onderzoek van de Rekenkamer m.b.t. de huidige manier van gebiedsgericht werken is een vernieuwing gaande.
Er komt een beheerder leefomgeving, een adviseur leefomgeving en een omgevingsmanager. De meeste functies zijn nog niet ingevuld, behalve die van de adviseurs: dat zijn de gebiedsregisseurs. Het hele verhaal is hier te lezen. De wijkcommissie wordt ingedeeld bij de bewonersgroepen.

deelnemers aan de bijeenkomst

Ontmoet je buren in de Dichterswijk 2021

Op zaterdag 4 september waren de bewoners van de Dichterswijk uitgenodigd om elkaar (beter) te leren kennen en om nieuwe bewoners te ontmoeten. Dit vond plaats van 16.00 tot 17.30 uur op de hoek Vondelstraat – Tesselschadestraat, waar de Wijkcommissie had gezorgd voor tafels en stoelen, hapjes en drankjes.
Het was een mooie zonnige middag waarbij meerdere bewoners uit de Dichterswijk bijeengekomen zijn om met elkaar kennis te maken en te borrelen. Traditiegetrouw zullen we dit initiatief volgend jaar in een andere buurt weer voortzetten.

brandende gaspit

“Van gas los” – Maar hoe dan?

25 augustus 2021
Naar aanleiding van het bericht in de Gelderlander (zie hieronder) hebben wij bij onze gebiedsregisseur José van Vliet om een toelichting gevraagd. Zij heeft hierop vandaag gereageerd:
“De warmtevisie is een eerste technische analyse van welke wijken het beste eerst van het gas af kunnen. Dat zegt nog niet zoveel over de planning. Kan nog alle kanten op. 7 september is de commissie en 28 september komt het in de Raad. Er zijn nog geen centjes en geen capaciteit voor uitvoering. Dus alles ligt nog helemaal open. We gaan eerst uitgebreid met de wijken in conclaaf. Niets ligt vast. Zo simpel is het.
Misschien goed om te luisteren naar de commissievergadering op 7 september.”

7 augustus 2021

Deze drie wijken in Maarssen moeten als eerste van het gas af

bron: De Gelderlander 29 juli 2021

Drie wijken in Maarssen-Dorp maken grote kans om als eerste van het gas af te gaan. Ze liggen langs het Amsterdam-Rijnkanaal, die als nieuwe warmtebron kan gaan dienen. Er worden drie fasen voorzien:
In fase 1 komt het deel tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Straatweg aan de beurt.
In de tweede fase de oostkant van het dorp: Zogwetering, Zeeheldenbuurt, Staatsliedenbuurt en Zandweg-Oostwaard.
De gemeente verwacht dat deze wijken ‘in principe voor 2030 van het aardgas af kunnen’.

▸ Kijk voor het hele artikel in de Gelderlander

Jaarlijkse Wijkavond 2019

* Heeft u ook gehoord dat de gaskraan dicht gaat?
* Maar hebt u nog geen idee hoe u dit moet aanpakken?
* Bent u benieuwd hoe de gemeente u kan helpen?
* Wat kunnen we van de landelijke overheid verwachten?
* Wat kunt u zélf al doen?
 
Stichting Duurzame Vecht heeft deze vragen zoveel mogelijk met u beantwoord op de jaarlijkse wijkavond van 27 november 2019.

Het thema van deze avond was:
– Landelijk beleid betreffende energietransitie
– De rol van de gemeente en úw rol hierin

Na een presentatie over de energietransitie door Stichting Duurzame Vecht zijn bewoners in groepen in gesprek gegaan met de energieambassadeurs over hun persoonlijke vragen.
Bij de groepsindeling werd rekening gehouden met de woonsituatie, o.a.:
de wijk / oud -nieuw huis / appartement / rijtjeswoning / hoekwoning / twee-onder-een-kap.
Aansluitend werden plenair de belangrijkste vraagstukken besproken.
Na afloop werd op informele wijze nagepraat met een drankje.

Ontwikkelingen Buitenplaats Doornburgh

Buitenplaats Doornburgh, gelegen aan de Diependaalsedijk in Maarssen, wordt geëxploiteerd door de MeyerBergman Erfgoed Groep (die ook paleis Soestdijk en de Westergasfabriek in Amsterdam beheert). Het doel is om programma’s te presenteren op het snijvlak van kunst en wetenschap, met o.a. residenties, tentoonstellingen, workshops en lezingen. Tevens is er het restaurant De Zusters gevestigd.
In verband met de huidige en toekomstige ontwikkelingen van de buitenplaats, vinden er regelmatig bijeenkomsten plaats met de hiervoor speciaal opgerichte Klankbordgroep. Hieraan nemen o.a. twee mensen van de wijkcommissie deel.
 
Bijeenkomst Klankbordgroep 16 juni 2021
verslag door Johan Jonkheid. Kijk hier voor de notulen van MeyerBergman.

Namens MeyerBergman erfgoedgroep zijn aanwezig: Maya Meyer-Bergmans, Mark de Kruijk (algemeen directeur) en Joanna van Dorp. Er zijn 7 aanwezigen van belangengroepen.
Aan het begin wordt er gezegd dat het geen pretpark wordt. Er kan meer niet dan wel.
Voorlopig wordt er nog niet gedacht aan het plaatsen van bebouwing. De poortwoningen bij het hek naar het park gaan zeker niet door omdat ze in de schaduw zouden komen te staan.
Ook het plaatsen van andere bebouwing is nog onzeker, maar niet uitgesloten. Een belangrijke reden om hier niet aan te denken is de parkeercapaciteit. Parkeren voor bewoners gaat ten koste van de algehele parkeercapaciteit.
Men wil zich gaan richten op het organiseren van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Het verdienmodel is dat derden activiteiten organiseren en er verdiend wordt op verhuur van de faciliteiten. Zo wordt er nu al verdiend aan de verhuur van de bestaande poortwoning.
Ook is er sprake van om landgoed te transformeren naar een hotel. Hoe dit gaat gebeuren is nog niet duidelijk en de accommodatie is beperkt (er wordt gesproken over 9 personen).
Verder is er een al bestaande horeca faciliteit.
Voor alles wat er nu gedaan wordt heeft men vergunning van de gemeente. Dit gaat bestendigd worden in een aanpassing van het bestemmingsplan. Nu rust er op het gebied nog een religieuze bestemming. Een aanvraag voor verandering van de bestemming is binnenkort te verwachtten.
Ze beschikken over goede contacten. Met trots vertelden ze dat koningin Maxima op bezoek was geweest. En de burgemeester komt de volgende dag op bezoek.
De aanwezigen lieten zich positief uit over wat er gebeurt. Dit ook met de mededeling dat het heel wat erger had kunnen zijn.
Maya Meyer-Bergman benadrukt dat men de wensen van de zusters respecteert en zal nakomen.

Succesvolle opschoondag 2021

Ook dit jaar heeft een enthousiaste groep mensen (met kinderen) de wijk weer ontdaan van zwerfafval.
Het weer was prima en de opkomst is sinds lang niet zo groot geweest!

In kleine groepjes nam iedereen met knijper en vuilniszak een deel van de wijk voor zijn rekening. Voor het opschonen van de sloot langs de Diependaalsedijk en in de Zogwetering zijn visnetten met verlengbare steel gebruikt.

Het meeste werk was bij de doorgaande wegen, de sloten, het parkeerterrein Diependaalsedijk / Suyderhoflaan en de speeltuinen aan de Kortelaan en de Donkerelaan. Het zwerfvuil in de woonstraten viel gelukkig mee. Toch hebben we bij elkaar 9 volle vuilniszakken opgehaald. Een enorme opsteker is dat er zo veel kinderen meededen.
Na ca. 90 minuten was iedereen weer terug bij het verzamelpunt, Bakker Boekweit.

Voorlopig weer een schone wijk!

Bestemmingsplan Zogweteringlaan ong. naast 2

Voor de bouw van een nieuwe woning naast de (voormalige) boerderij Zogweteringlaan 2 is een wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd door de belanghebbende.
Door de belanghebbende, tevens initiatiefnemer, is voor de ontwikkeling een herziening van het bestemmingsplan opgesteld. Op 2 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten het bestemmingsplan Zogwetering ong. (naast 2) niet vast te stellen. Tegen dit besluit om niet vast te stellen is door de initiatiefnemer beroep ingesteld bij de Raad van State. In de uitspraak van 5 augustus 2020 heeft de Raad van State het besluit van de gemeenteraad vernietigd. De Raad van State is van oordeel dat de raad van de gemeente Stichtse Vecht bij zijn weigeringsbesluit niet overtuigend gemotiveerd heeft waarom de ruimtelijke verbetering op de oude locatie, die wordt bereikt met de sloop van de kassen, minder belangrijk is dan de gestelde nadelen van een nieuwe woning op de beoogde locatie.
Daarom heeft de gemeente een onderzoek laten instellen naar de ruimtelijke kwaliteitsverbetering zoals deze aan de Gageldijk ontstaat te wegen tegen de negatieve effecten van de bouw van een woning aan de Zogweteringlaan. Dit onderzoek is uitgevoerd door Buro SRO; het betreffende advies vind je hier.
Op 2 februari 2021 is dit in de commissie Fysiek Domein besproken en is besloten het bestemmingsplan, op basis van dit advies, niet vast te stellen.

Uitbreiding van Park Goudestein als evenementen-terrein

De Wijkcommissie tekende bezwaar aan bij de
Raad van State. Deze vindt ons bezwaar gegrond.

Wat is er aan de hand?

 
Huidige situatie:
Op 2 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Rondom de Vecht” vastgesteld. Een onderdeel van het bestemmingsplan betreft Park Goudestein als evenemententerrein.
Op dit moment wordt hier jaarlijks de ijsbaan georganiseerd, evenals een aantal ééndaagse activiteiten, zoals sinterklaas, koningsdag, 4 en 5 mei, een kerkdienst, etc.
Zowel de ijsbaan als de afzonderlijke activiteiten hebben de steun van de wijkcommissie.

Wijziging:
Op 19 november 2019 heeft de gemeenteraad gekozen voor een wijziging in het bestemmingsplan “Rondom de Vecht”.
Deze wijziging heeft o.a. betrekking op de uitbreiding van het aantal evenementen in Park Goudestein. Het gaat met name om extra 3 x driedaagse evenementen met de bijbehorende op- en afbouwdagen.

Bezwaar:
De wijkcommissie is van mening dat met de uitbreiding van deze evenementen de druk op Park Goudestein te groot wordt. Het is een historisch park en in die zin behoort het tot ons cultureel erfgoed.
De wijkcommissie vreest dat de extra evenementen een aanzienlijke druk op de leefbaarheid in de wijk leggen. In het beleidsplan wordt namelijk niet omschreven aan welk soort activiteiten we moeten denken.
Daarom heeft de wijkcommissie samen met de Vechtplassencommissie een bezwaar ingediend tegen de uitbreiding van de 3 x driedaagse evenementen, incl. opbouw- en afbouwdagen bij de Raad van State.

Zitting:
Op 3 augustus 2020 is de zitting geweest en is de wijkcommissie gehoord.
Twee commissieleden hebben de zitting bijgewoond.

Uitspraak:
Op 10 december ontvingen we de uitspraak van de Raad van State:
De gemeenteraad heeft niet inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van de meerdaagse
evenementen met betrekking tot parkeren, verkeer, geluid en begrenzing van het aantal bezoekers.
De Raad van State verklaart ons bezwaar gegrond.
De gemeenteraad moet het wijzigingsbesluit vernietigen.

Het staat de gemeenteraad wel vrij om een andere planregeling voor de meerdaagse evenementen vast te stellen.
De Raad van State verklaart ook dat de cultuur-historische waarde van het park ook met de extra 3 x driedaagse activiteiten door de gemeente voldoende wordt beschermd.